dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
 สภาวิชาชีพบัญชี ขอแจ้งเตือนให้ท่านสมาชิกดำเนินการเพื่อมิให้สถานภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ดังนี้ (1) ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPD (2) ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชี และ (3) ชำระค่าบำรุงสมาชิกของผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี!!! คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 สมาชิกสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านบริการออนไลน์ได้ตลอดทั้งปีด้วยระบบOnline (ยกเว้นการสมัครสอบระยะเวลาเป็นไปตามที่ประกาศสภาฯ กำหนด) และหากท่านสมาชิกใช้บริการด้วยระบบออนไลน์สมาชิกไม่ต้องส่งเอกสารมาทางโทรสาร(Fax) หรือทางไปรษณีย์ต่อสภาวิชาชีพบัญชีอีก คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 สมาชิกที่ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี และการสมัครทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและบัตรเครดิตตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557 เป็นต้นมา สามารถพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์สภาฯ โดยสามารถตรวจสอบสถานะและพิมพ์ใบเสร็จโดยทำตามขั้นตอน >>  คลิ๊กที่นี่ 

 สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ก่อนเข้าใช้งานบริการออนไลน์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทันสมัยและสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากสภาฯ
คลิ๊กเพื่อเข้าระบบบริการออนไลน์เพื่อแก้ไขข้อมูล รู้แล้วบอกต่อเพื่อนสมาชิกกันด้วยนะคะ!!!

  สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอเรียนให้ทราบว่าข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีจำนวน 5 ฉบั ประกอบด้วยเรื่อง สมาชิก
ผู้สอบบัญชี ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม และ CPD ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับแล้ว ท่านสามารถอ่านสรุปสาระสำคัญของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีใหม่ได้โดย คลิ๊กที่นี่

 
 
**ประกาศ การยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชี (แบบ ผส.2)สำหรับผู้ฝึกหัดงานทุกท่าน สภาฯ ขอยกเลิกการแนบจดหมายรับรองจากลูกค้าทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..
  สำหรับการสมัครสอบตั้งแต่ครั้งที่ 27(1/2557) เป็นต้นไป ผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชีและบัตรประจำตัวสอบ(บัตรฯ)แล้ว ไม่ต้องแนบรูปถ่าย และบัตรฯ มาพร้อมกับคำขอสมัครสอบ เว้นแต่ผู้ที่ไม่มีบัตรฯ ให้แนบรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

 ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” icon
วันที่ 17/11/2014   17:27:50
More...


กิจกรรม Choose the Job You Love กับสภาวิชาชีพบัญชี
วันที่ 13/11/2014   15:30:43
More...


ภาพบรรยากาศโครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) ครั้งที่ 8 กับ 5 สถาบันการศึกษา
วันที่ 12/11/2014   10:37:09
More...


สภาวิชาชีพบัญชีมอบเงิน พร้อมสิ่งของบริจาคแก่เด็กด้อยโอกาสบ้านเฟื่องฟ้า
วันที่ 10/11/2014   13:46:20
More...


FAP Newsletter ฉบับที่ 23
วันที่ 03/11/2014   09:25:15
More...


ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 29 (3/2557) icon
วันที่ 21/11/2014   13:15:06
More...


นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28/10/2014   13:54:11
More...


LICPA and ACCA Conference & AFA Council Meeting ครั้งที่ 116 ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 ณ เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ 29/10/2014   16:55:53
More...


โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 11 (หลักสูตรเต็ม 11 วันครึ่ง) icon

ส.-อา 1-2,8-9
15-16,22-23
29-30 พฤศจิกายน
และ 13-14 ธันวาคม 2557 

09.00-16.30 น.
  อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

More...


กฎหมายภาษีอากรใหม่สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ icon

วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557
เวลา 09.00-12.15 น.
ห้องกองทอง ชั้น 2
โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24

More...


Download เอกสารเพิ่มเติม TFRS for NPAEs รุ่นที่ 3/57 icon
วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557
เวลา 09.00-17.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)
More...


ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 3/57 icon

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557
เวลา 09.00-16.30 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)

More...
More...

More...