Popular Posts

What's new

ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา

    • เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 1/61  Download.. 
    • เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 2/61  Download.. 
    • เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 1/61  Download.. 

หลักสูตรอบรมสัมมนา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์