dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot

 
Press Release ธุรกิจประกันภัยบันทึกหนี้สินตามสัญญาประกันภัยเพียงพอหรือไม่?
More...


ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 34 (2/2559) icon
More...


งาน “FAP Meet the Press”
More...


ข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี”
More...


โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 4
More...


ขอเชิญสมาชิก Download ไฟล์ข้อมูลรายงานประจำปี 2558 icon
More...


TFRS for SMEs ประเด็นสำคัญที่คุณอาจไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่
More...


บทความ รู้ก่อน พร้อมก่อน! กับมาตรฐานฯ ปรับปรุงใหม่ 2559 icon
More...


นักบัญชีภาษีอากร (เต็มหลักสูตร) icon

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เวลา 09.00-16.30 น.
 สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

More...


โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 14 icon
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบ "โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน" รุ่นที่ 14
 
More...


ประกาศนียบัตร Professional Controller รุ่นที่ 6 icon
ระหว่างวันที่ 5-6, 11, 19-20, 25-26 สิงหาคม พ.ศ. 2559
เวลา 09.00-16.30 น.
ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31
 
More...


ประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 20 icon

ระหว่างวันศุกร์และเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559
เวลา 09.00-16.30 น.
 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

More...


การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 1/59 icon
วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้อง Chamber โรงแรม S31 สุขุมวิท 31
 
More...


กระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร icon

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องบอลรูม2 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31

 
More...


ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 2/59 icon

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  เวลา 09.00-16.30 น.      ณ สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

 

More...


โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II รุ่นที่ 1/59 icon

 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 6-7, 20-21 สิงหาคม และวันที่ 10-11, 17 กันยายน พ.ศ. 2559  เวลา 09.00-16.30 น. ณ สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

More...
More...

More...