dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot

 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในเรื่องการประชาสัมพันธ์ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับท่านสมาชิกให้ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี สภาฯ ขอความร่วมมือสมาชิกในการ Update ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อผ่านระบบออนไลน์ โดยท่านสมาชิกเข้าไปที่ www.fap.or.th เลือกเมนูบริการออนไลน์ หัวข้อระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี หรือ Click

 ประกาศ! สภาวิชาชีพบัญชีได้นำร่าง TFRS for SMEs และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง กลับมาทบทวนใหม่
More...


ข่าวมาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560 ล่าสุด!
More...


สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขาเชียงใหม่จัดหลักสูตร "สรุปสำคัญของมาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับใหม่: TFRS 9 และ TFRS 15" icon
More...


ขอเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง IFRS Adoption and Financial Report Quality: Regional and International Experiences for Local PIEs and SMEs ณ เวียงจันทน์ ประเทศลาว ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 icon
More...


ประกาศรายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountants: ASEAN CPA) จำนวน 89 คน และรับใบรับรองการขึ้นทะเบียน ASEAN CPA icon
More...


สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018” icon
More...


ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 38(3/2560) icon
More...


งานสัมมนา "นักลงทุนอิสระและกรรมการอิสระ : ตัวแทน และ ที่พึ่งพา" จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี
More...


สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมมือกับ ก.ล.ต. จัดหลักสูตร Orientation Course CFO Focus On Financial Reporting ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3
More...


สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16) ครั้งที่ 2
More...


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ (Self-Study CPD) ครั้งที่ 4/2560
More...


พิธีทำบุญคล้ายวันครบรอบวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี
More...


ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ icon

ส. 1ุ6 ธ.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

More...


ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 3/60 icon

พ.-พฤ.ที่ 20-21 ธ.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

More...


เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 3/60 icon
จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21
More...


Financial Model 1-Fundamentals of Finance รุ่นที่ 4/60 icon

ศ.-ส. ที่ 22-23 ธ.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

More...


แนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำหรับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว รุ่นที่ 3/60 icon
พฤ. 14 ธ.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
More...


ความเสี่ยงและการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk and IT Governance) รุ่นที่ 4 icon

ส.ที่ 16 ธ.ค. เวลา 09.00-16.30 น. อา.ที่ 17 ธ.ค. เวลา 09.00-12.15 น. ห้องพลอยไพลิน โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ห้วยขวาง

 
More...


Financial Statements Review for Internal Auditors รุ่นที่ 3/60 icon

พ. 20 ธ.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

More...


สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 icon

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

More...
More...

More...