dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dotหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรด้านวางระบบ ( Bussiness System Development :BSD ) ของคณะพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 24 (1/2556)
FAP Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์
โครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ประจำปี 2555
ร่างการตีความการรายงานทางการเงิน และร่างมาตรฐานการบัญชี ที่ได้จัดสัมมนาพิจารณ์ 9 ฉบับ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เสนอการปรับปรุงข้อกำหนดของ IFRS 9 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
คำแนะนำจาก IFAC สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการจัดการธุรกิจ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เผยแพร่ข้อเสนอในการปรับปรุงข้อกำหนดของ IAS 28 ส่วนที่เกี่ยวกับการใช้วิธีส่วนได้เสียสำหรับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิอื่น
รอบรั้วสภาวิชาชีพบัญชี
คำถามคำตอบเกี่ยวกับการนำ ISQC 1 ไปใช้ตามลักษณะและขนาดของสำนักงาน
[Go to top]