dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
นิติบุคคล
นิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพบัญชี
นิติบุคคลที่ให้บริการด้านการสอบบัญชี หรือด้านการทำบัญชี  
 

 

1. การจดทะเบียนนิติบุคคล และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันคือ

         นิติบุคคล ที่ให้บริการด้านการสอบบัญชี หรือด้านการทำบัญชี ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ต้องดำเนินการจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี
   •  นิติบุคคลใดให้บริการการสอบบัญชี หรือการทำบัญชีอยู่แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ใช้บังคับ (วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547) ให้ยื่นขอจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
   •  นิติบุคคลใดให้บริการการสอบบัญชี หรือการทำบัญชีหลังจากวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ใช้บังคับ (วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547) ให้ยื่นขอจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ภายใน 30 วัน หลังจากการจดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
   •  ในวันที่ยื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี นิติบุคคลต้องจัดให้มีหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามประเภทหนึ่งประเภทใดรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสามของทุน ณ วันที่ยื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันมาพร้อมกับการยื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี


2. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล และหลักฐานการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน

(1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลไม่เกิน 1 เดือน
(2) หลักฐานการชำระค่าจดทะเบียนบุคคลและค่าใช้จ่ายดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน
(3) ข้อมูลในงบกำไรขาดทุนย้อนหลัง 3 ปี หรือเท่าที่มีในกรณีที่เป็นนิติบุคคลตั้งใหม่
(4)สำเนาหลักประกัน
(5)สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว(กรณีต่างด้าว)
(6)หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล(ถ้ามี)

ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลกับและหลักฐานการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน สภาวิชาชีพบัญชี

 (1) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนของนิติบุคคล (สวบช.5)  และหลักฐานการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน คำขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน (สวบช.5.3) 
 (2) แนบหลักฐานประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลและหลักฐานการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันกับสภาวิชาชีพบัญชี 
 (3) นำส่งสภาวิชาชีพบัญชีทาง
         - เคาน์เตอร์ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
         - ไปรษณีย์ 


3. การจดทะเบียนแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล / เลิกการให้บริการการสอบบัญชี หรือการทำบัญชี /การเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน

ในกรณีนิติบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่ได้จดทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพ บัญชีเป็นอย่างอื่น หรือเลิกกิจการ หรือนิติบุคคลเลิกกิจการ หรือเลิกการให้บริการการสอบบัญชีหรือการทำบัญชี จะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการนั้นๆ ต่อสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้
     (1) ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขข้อมูล โดยใช้แบบ 
บันทึกแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล (สวบช.5.1) 
     (2) แนบหลักฐานการจดทะเบียนแก้ไข การเลิกกิจการ หรือเลิกการให้บริการการสอบบัญชีหรือการทำบัญชี กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
     (3) ชำระค่าจดทะเบียนแก้ไข (ครั้งละ) 500 บาท
     (4) นำส่งสภาวิชาชีพบัญชีทาง
          • เคาน์เตอร์ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
          • ไปรษณีย์ 
          ในกรณีนิติบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน จะต้องดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้
(1) ดำเนินการยื่นขอแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้แบบ (สวบช. 5.4)
(2) แนบหลักฐานแจ้งการเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักฐาน ได้แก่
          (2.1)สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 เดือน
          (2.2)สำเนาหลักประกัน
          (2.3) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี) 
(3) ชำระค่าใช้จ่ายดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน 200 บาท
(4) นำส่งสภาวิชาชีพบัญชีทาง
          • เคาน์เตอร์ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
          • ไปรษณีย์ 


4. สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี

 • หน้าที่ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี
  1. นิติบุคคลต้องจัดให้มีหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้ตามประเภท จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
  2. ในกรณีที่นิติบุคคลประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบัญชี บุคคลซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลในการให้บริการการสอบบัญชีต้องเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  3. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ให้นิติบุคคลซึ่งผู้สอบบัญชีนั้นสังกัดอยู่ร่วมรับผิดชอบด้วยอย่างลูกหนี้ ร่วม และในกรณีที่ยังไม่สามารถชำระค่าเสียหายได้ครบจำนวน ให้หุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผู้แทนนิติบุคคล ต้องร่วมรับผิดจนครบจำนวน เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้มีส่วนรู้เห็น หรือยินยอมในการกระทำผิดที่ต้องรับผิดชอบ

 • สิทธิพิเศษอื่นตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
  1. ส่วนลด 10% ในการซื้อหนังสือสภาฯ ตลอดอายุบัตร ยกเว้นหนังสือที่ลดราคาแล้ว
  2. ซื้อบัตรอบรม / สัมมนา ในราคาพิเศษตามอัตราและเวลา ที่กำหนดในเอกสารเผยแพร่การอบรม / สัมมนา โดยในแต่ละครั้งสามารถลดราคาในอัตราพิเศษจำนวน  2 ที่ ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีออกในนามนิติบุคคลนั้น


5. การต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล และการแจ้งการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันประจำปี

การ ต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล ให้ยื่นขอต่ออายุทุก 3 ปี นับจากวันจดทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยดำเนินการต่ออายุภายใน 3 เดือนก่อนใบทะเบียนหมดอายุ ดังนี้ 
         (1 ) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล (สวบช.5.2) 

         (2) ชำระค่าจดทะเบียนต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล 2,000 บาท
         (3) นำส่งสภาวิชาชีพบัญชีทาง
               - เคาน์เตอร์ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
               - ไปรษณีย์ 
การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันประจำปี ให้ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีทุกปี โดยดำเนินการ ดังนี้
(1) 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน เพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม (สวบช.5.3) พร้อมเอกสาร ดังนี้
          (1.1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 เดือน
          (1.2) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว(กรณีต่างด้าว)
          (1.3) สำเนาหลักประกัน
          (1.4) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล(ถ้ามี)
(2) ชำระค่าใช้จ่ายดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน 400 บาท
(3) นำส่งสภาวิชาชีพบัญชีทาง
          - เคาน์เตอร์ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
          - ไปรษณีย์               


ประกาศ คำชี้แจง และแบบฟอร์มของสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง


 
บริการ

ตรวจสอบข้อมูล
จำหน่ายหนังสือ
ผู้เข้าทดสอบ article
ผู้ฝึกหัดงาน
ผู้สอบบัญชี
ผู้ทำบัญชี
สมาชิก