dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
มาตรฐานการศึกษาและเทคโนโลยี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลดไฟล์มาตรฐานการศึกษาสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ article

 

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ฉบับปรับปรุง Volume 2015)  
  ฉบับที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง ข้อกำหนดในการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี 
  ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 
  ฉบับที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ทักษะทางวิชาชีพ 
  ฉบับที่ 6 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - การประเมินความรู้ความสามารถเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ
 
  ฉบับที่ 7 (ฉบับร่างใหม่) เรื่อง การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
  บทนำสู่มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  
  แม่บทการศึกษาระหว่างประเทศ  
  ฉบับที่ 1 เรื่อง ข้อกำหนดเพื่อเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี  
  ฉบับที่ 2 เรื่อง เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี  
  ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพ  
  ฉบับที่ 4 เรื่อง ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ  
  ฉบับที่ 5 เรื่อง ข้อกำหนดด้านประสบการณ์การทำงานจริง  
  ฉบับที่ 6 เรื่อง การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะ  
  ฉบับที่ 7 เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ  
  ฉบับที่ 8 เรื่อง ข้อกำหนดด้านสมรรถนะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี  
 
 

 
มาตรฐานวิชาชีพบัญชี