dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
มาตรฐานการสอบบัญชี article
 
 ภาพรวมบริการทางวิชาชีพและมาตรฐานการสอบบัญชีไทย  Click

 

 

ปีที่ประกาศ มาตรฐาน จำนวนฉบับ
มาตรฐานการสอบบัญชีที่เผยแพร่
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560
มาตรฐานการสอบบัญชี 17 ฉบับ
มาตรฐานการสอบบัญชี
ประกาศใช้ในปี 2559

มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานงานสอบทาน 
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ
37 ฉบับ
2 ฉบับ
4 ฉบับ
2 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
มาตรฐานการสอบบัญชี
ประกาศใช้ในปี 2558

มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานงานสอบทาน
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ
36 ฉบับ
2 ฉบับ
4 ฉบับ
2 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
มาตรฐานการสอบบัญชี
ประกาศใช้เมื่อปี 2557

มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานงานสอบทาน
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ
36 ฉบับ
2 ฉบับ
4 ฉบับ
2 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
มาตรฐานการสอบบัญชี
ประกาศใช้ในปี 2555

มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานงานสอบทาน
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น
36 ฉบับ
2 ฉบับ
3 ฉบับ
2 ฉบับ
1 ฉบับ

 

 
มาตรฐานวิชาชีพบัญชี