Popular Posts

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

        เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณเพื่อให้บริการ และพร้อมรับการแข่งขันในระดับสากล

พันธกิจ 

 • พัฒนามาตรฐานสำหรับการประกอบวิชาชีพบัญชีสู่ระดับสากล
 • สร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการในวิชาชีพ
 • ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นนักปฏิบัติและมีความรู้ข้ามศาสตร์
 • ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ

 1. การกำหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในทุกๆ ด้าน รวมถึงการกำหนดจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 2. การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพบัญชี โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ (เช่น โครงการอบรมผู้อำนวยการบัญชีระดับสูงของบริษัทและวิสาหกิจขนาดใหญ่ ด้านการบริหารองค์การ และการนำเสนอรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร การอบรมระบบ e-Learning เป็นต้น)
 3. การจัดทำฐานข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยการพัฒนาและจัดทำสื่อการสอนวิชาการบัญชี โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ (เช่น CD-ROM เป็นต้น)
 4. การประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาคุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (เช่น การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา การอบรม การรับรองคุณภาพการศึกษาด้านการบัญชี)
 5. การเพิ่มบทบาทของสภาฯ ในฐานะผู้นำองค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศ โดยการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศต่างๆ และเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 6. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาฯ สู่สาธารณชน โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการบัญชี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
 7. การเพิ่มบทบาทในการให้คำแนะนำกับธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นฐานธุรกิจที่สำคัญของไทย ให้มีประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชี การเสนองบการเงิน การจัดการ และการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน
 8. การจัดโครงสร้างการบริหารสภาฯ และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
  8.1 การพัฒนาระบบ e-Services เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  8.2 การพัฒนา web site ของสภาฯ เพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี     
  8.3 การพัฒนาบริหารงานสาขาให้สามารถบริการสมาชิกที่อยู่ในส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  8.4 การพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นมาตรฐาน เพื่อการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น
  8.5 การเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมืออาชีพ

 

โพสต์เมื่อ :
3 ต.ค. 2560 14:43:39
 2527
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์