Popular Posts

ผู้เข้ารับการทดสอบ

ผู้รับการทดสอบหมายความว่า ผู้ขอเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี

การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

          สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดการทดสอบความรู้สำหรับขอเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี  โดยการทดสอบจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละสองครั้งตามกําหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร (คณะกรรมการมีมติให้จัดการทดสอบปีละ 3 ครั้ง)  โดยจะประกาศให้ผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบทราบล่วงหน้า ถึงระยะเวลาการรับสมัครสอบ วันเวลา สถานที่ทดสอบ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ และขอบเขตรายละเอียดวิชาและเอกสารที่ต้องศึกษาเพื่อใช้ในการทดสอบ

          การทดสอบในแต่ละวิชามีเวลาในการตอบข้อทดสอบ 4 ชั่วโมง มีคะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็นอัตนัย 60 คะแนน  ปรนัย 40 คะแนน  ผู้เข้าทดสอบต้องได้คะแนนรวมกันทั้งสองส่วนอย่างน้อย 60 คะแนนจึงจะถือว่าสอบผ่าน  ในแต่ละวิชาที่สอบผ่านสามารถสะสมผลการทดสอบได้ภายในระยะเวลา 4 ปี

เอกสารประชาสัมพันธ์

 • มาตรฐานใหม่
 • ผู้เข้ารับการทดสอบ CPA โปรดทราบ การทดสอบ CPA ครั้งที่ 30(1/2558)** เป็นต้นไป สภาวิชาชีพบัญชีได้การปรับปรุงขอบเขตเนื้อหาวิชาในการทดสอบ CPA  จำนวน 5 รายวิชา เพื่อใช้ในการทดสอบตั้งแต่ ครั้งที่ 30(1/2558) เป็นต้นไป 1. วิชาการบัญชี 1 , วิชาการบัญชี 2 , 3. วิชาการสอบบัญชี 2 , 4. วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 , 5. วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ศึกษารายละเอียดของขอบเขตวิชาที่ปรับปรุงใหม่ จากเอกสารแนบประกาศสภาวิชาชีพ 1/2558 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 30 (1/2558)
 • การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเมื่อข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ... เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ...  มีผลบังคับใช้ Click 

กำหนดการจัดการทดสอบและประกาศผลการทดสอบ

ครั้งที่ของการทดสอบ กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ กำหนดการทดสอบ กำหนดการประกาศผลการทดสอบ
38(3/2560) กันยายน พ.ศ. 2560 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มกราคม พ.ศ. 2561
39(1/2561) มกราคม พ.ศ. 2561 มีนาคม พ.ศ. 2561 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
40(2/2561) พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กันยายน พ.ศ. 2561
41(3/2561) กันยายน พ.ศ. 2561 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มกราคม พ.ศ. 2562

**หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดอ่านกำหนดการโดยละเอียดจากจากประกาศที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ

 1. ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองไว้ในมาตรา 7 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
 2. ฝึกหัดงานครบถ้วนแล้ว หรืออยู่ระหว่างการฝึกหัดงานสอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการฝึกหัดงานที่กําหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556
 3. ต้องไม่เคยเป็นผู้ทุจริตในการทดสอบความรู้ของผู้รับการทดสอบ
 4. เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

 

รายวิชาที่ทดสอบ
การทดสอบแบ่งเป็น 6 รายวิชา คือ

 1. วิชาการบัญชี 1
 2. วิชาการบัญชี 2
 3. วิชาการสอบบัญชี 1
 4. วิชาการสอบบัญชี 2
 5. วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
 6. วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

**  การเข้าทดสอบเฉพาะวิชาการสอบบัญชี 1 และวิชาการสอบบัญชี 2 ผู้เข้าทดสอบจะต้องมีเวลาฝึกหัดงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งพันชั่วโมง**

 
ขอบเขตวิชาที่ทดสอบ

 1. วิชาการบัญชี 1

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่เกี่ยวกับ

 • กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
 • สินทรัพย์หมุนเวียน
 • เงินลงทุน
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 • การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
 • การด้อยค่าของสินทรัพย์
 • ภาษีเงินได้
 • หนี้สิน
 • เรื่องอื่นๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
 1. วิชาการบัญชี 2

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่เกี่ยวกับ

 • รายได้
 • การนำเสนองบการเงิน
 • การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
 • เรื่องอื่นๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
 • การบัญชีต้นทุน
 1. วิชาการสอบบัญชี 1

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 • แนวคิดทั่วไปและแม่บทสำหรับงานให้ความเชื่อมั่น
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 • กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
 • การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี
 • หลักฐานการสอบบัญชี
 • วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
 • วิธีการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญในงบการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย
 • การสอบบัญชีของกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
 1. วิชาการสอบบัญชี 2

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 • ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
 • การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
 • การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน
 • การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินไว้
 • การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน
 • การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น
 • การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน
 • การสอบทานงบการเงิน
 • ข้อพิจารณาสำหรับการตรวจสอบในบางกรณี
 • แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับงานให้ความเชื่อมั่นอื่น
 • แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับงานบริการเกี่ยวเนื่อง
 1. วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1

ทดสอบความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่

 • กฎหมายว่าด้วยการบัญชี
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เฉพาะบรรพ 3 หุ้นส่วนและบริษัท)
 • กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 • กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 1. วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

ทดสอบความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่

 • ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร คำสั่งกรมสรรพากร ประกาศกรมสรรพากรและประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 • กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

** รายละเอียดเนื้อหาและเอกสารที่ต้องศึกษาของแต่ละวิชา ผู้เข้าทดสอบต้องศึกษาจากเอกสารแนบประกาศการรับสมัครสอบในแต่ละครั้ง**

 
ขอบเขต รายละเอียดเนื้อหา และเอกสารที่ต้องศึกษา

เอกสารแนบประกาศการรับสมัครสอบ ครั้งที่ 41(3/2561)

 ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ

 1. ผู้รับการทดสอบต้องยื่นคําขอสมัครสอบต่อคณะกรรมการตามแบบและภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด โดยอาจสมัครสอบทุกวิชาหรือสมัครสอบบางวิชาก็ได้
 2. ห้ามเข้าห้องสอบหลังเวลาเริ่มสอบ (13.00 นาฬิกาตรง) เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาต จากกรรมการทดสอบ ภายในเวลา 13.10 น.
 3. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ดังนี้

          (ชาย) ให้สวมเสื้อเชิตหรือเสื้อมีปก  มีแขน  สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง   และสวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงขาสั้น

          (หญิง) ให้สวมเสื้อเชิตหรือเสื้อมีปก มีแขน สวมกางเกงขายาวหรือกระโปรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง ห้ามสวมกางเกงขาสั้น

 1. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อและเลขประจำตัวประชาชน ไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช้แสดงคู่กัน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 2. ให้วางบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไว้บนโต๊ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบ และลงลายมือชื่อเข้าทดสอบในแบบฟอร์มที่กำหนด
 3. ห้ามมิให้ส่งกระดาษคำตอบ สมุดคำตอบและข้อสอบ จนกว่าเวลาล่วงผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง และห้ามลุกไปจากที่นั่งก่อนหมดเวลาสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน เว้นแต่ ยกมือให้เจ้าหน้าที่คุมสอบทราบ เพื่อส่งสมุดคำตอบ กระดาษคำตอบและข้อสอบก่อนหมดเวลาทดสอบ หรือเพื่อขออนุญาตใดๆ โดยเมื่อออกออกจากห้องสอบไปแล้วต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
 4. ให้เขียนชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวสอบ วิชาที่สอบ ครั้งที่สอบ ข้อที่ตอบ ลงบนกระดาษคำตอบปรนัยและบนปกสมุดคำตอบอัตนัยทุกเล่มเฉพาะในที่ที่กำหนด ด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้น กรณีกระดาษคำตอบปรนัยให้ระบายเลขประจำตัวสอบในวงกลมด้วยดินสอดำ 2บี หรือดำกว่าให้ถูกต้อง หากเขียนหรือระบายเลขประจำตัวสอบไม่ถูกต้องจะถือว่าไม่ได้คะแนนในวิชานั้น แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะรวบรวมคะแนนได้หรือไม่ได้ก็ตาม
 5. ห้ามเขียนชื่อ นามสกุล หรือลงลายมือชื่อผู้เข้าทดสอบ หรือทำเครื่องหมายใดๆ ลงในกระดาษคำตอบหรือสมุดคำตอบโดยเด็ดขาด แม้ขีดฆ่าหรือตกเติมก็ห้ามลงชื่อกำกับไว้ เว้นแต่เป็นไปตามข้อ 8
 6. ข้อสอบอัตนัย ให้จัดทำดังนี้
 • ให้เขียนคำตอบแต่ละข้อในสมุดคำตอบแต่ละเล่มตามสีที่กำหนด กรณีเขียนคำตอบในสมุดผิดเล่ม ไม่ตรงตามสีที่กำหนด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขและลงชื่อกำกับไว้
 • ให้เขียนคำตอบด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้น ห้ามเขียนด้วยดินสอ
 • ห้ามฉีกกระดาษออกจากสมุดคำตอบโดยเด็ดขาด
 • กรณีทำสมุดผิดเล่มไม่ตรงตามสีที่กำหนดและไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบแก้ไข ทำด้วยดินสอหรือฉีกกระดาษออกจากสมุดคำตอบ อนุกรรมการจะไม่ตรวจคำตอบและปรับเป็นสอบตกในข้อนั้น
 • ห้ามเขียนคำตอบเป็นภาษาอื่น ให้เขียนคำตอบเป็นภาษาไทยเท่านั้น เว้นแต่เป็นศัพท์เทคนิคอาจเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หากฝ่าฝืนอนุกรรมการจะไม่ตรวจคำตอบและปรับเป็นสอบตกในข้อนั้น
 1. ข้อสอบปรนัย ให้ตอบในกระดาษคำตอบโดยระบายในวงกลมที่ต้องการแต่ละข้อเพียงวงกลมเดียวด้วยดินสอดำ 2 บี หรือดำกว่า
 2. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาแล้ว ให้หยุดเขียนคำตอบทันที และนั่งรอเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบ และสมุดคำตอบต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนออกห้องสอบ
 3. ให้ลงลายมือชื่อส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบและสมุดคำตอบก่อนออกจากห้องสอบ
 4. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพและเสียง เป็นต้น หากเจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจพบให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที
 5. ห้ามคัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด รวมทั้งห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบ หรือสมุดคำตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
 6. ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร โน้ตย่อใดๆ เข้าห้องสอบ หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการทุจริต
 7. ห้ามกระทำด้วยประการอื่นใดอันเป็นการทุจริตในการทดสอบ
 8. กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 13 หรือข้อ 14 ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบ ในครั้งนั้น
 9. กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 15 ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิ ในการเข้าทดสอบมีกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่กระทำผิด
 10. กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 16 หรือข้อ 17 ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิในการเข้าทดสอบตลอดไป

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอเข้าทดสอบ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องคำขอดูผลการทดสอบ


แบบหนังสืออุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (อท.1)


แบบคำขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาดูผลการทดสอบ
โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 14:36:22
 50033
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์