Popular Posts

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

 คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 หลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN CPA

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 การทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN CPA

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN CPA

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 APPLICATION FOR ASEAN CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANT (ASEAN CPA)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     
     นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน หมายถึง นักบัญชีวิชาชีพที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และมีคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) ในประเทศไทย

     ทั้งนี้ นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) จะประกอบวิชาชีพนักบัญชีได้ ตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ Central Product Classification – CPC รหัส 862 (Accounting, Auditing and Bookkeeping Services) ขององค์กรสหประชาชาติ ซึ่งครอบคลุมงานบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการให้บริการทางบัญชีอื่นที่กำหนดว่าต้องมีใบอนุญาตภายในประเทศ

     สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant: ASEAN CPA) สำหรับนักบัญชีวิชาชีพไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศและการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Accountant: RFPA) สำหรับนักบัญชีวิชาชีพต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดย สภาวิชาชีพบัญชีกำลังเตรียมการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพต่างด้าว (RFPA) ควบคู่กันไปด้วย โดยสามารถสรุปขั้นตอนที่สำคัญในการประกอบวิชาชีพวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียนได้ ดังนี้


ขั้นตอนที่เกิดขึ้นจากประเทศต้นกำเนิด

    ขั้นที่ 1 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือนักบัญชีที่ผ่านการทดสอบตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. ๒๕๕๙

    ขั้นที่ 2 สมัครในระบบออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับปี พ.ศ. 2560 – 2561)

    ขั้นที่ 3 คณะกรรมการกำกับดูแล (Monitoring Committee: MC) ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารหลักฐานของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)

    ขั้นที่ 4 คณะกรรมการกำกับดูแล (MC) เสนอชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีอาเซียนต่อคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee: ACPACC) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการกำกับดูแลของ 10 ประเทศอาเซียนร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)

    ขั้นที่ 5  คณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) อนุมัติการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) ซึ่งทางสภาวิชาชีพบัญชีจะแจ้งผลต่อการพิจารณาต่อผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนเพื่อชำระค่าธรรมเนียมใบรับรองปีละ 2,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับปี พ.ศ. 25602561)

    เมื่อดำเนินการจบทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ เสมือนกับการขอ "พาสปอร์ต (Passport)" จากสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

    รายชื่อของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) ทุกคนจะแสดงที่เว็บไซต์ www.acpacc.org และนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) ที่ขึ้นทะเบียนที่สภาวิชาชีพบัญชี จะแสดงที่เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) เหล่านี้คือบุคคลที่พร้อมในการเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่นและยินยอมจะปฏิบัติตามกฏระเบียบ

ขั้นตอนที่เกิดขึ้นจากประเทศผู้รับ

    ขั้นที่ 1 เมื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนมีนักบัญชีที่ประเทศผู้รับเข้ารับให้ทำงานร่วมแล้ว นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนผู้นั้นสามารถแสดงหลักฐานเพื่อขอจดทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพต่างด้าว (Registered Foreign Professional Accountant : RFPA) ที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแลวิชาชีพบัญชีประเทศผู้รับได้

    ในขั้นตอนนี้เทียบได้กับการขอ "วีซ่า (Visa)" จากประเทศผู้รับเพื่อให้สามารถเข้าไปทำงานในประเทศผู้รับได้โดยต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของประเทศผู้รับ และต้องไม่เป็นการประกอบวิชาชีพบัญชีโดยลำพัง แต่ต้องทำงานร่วมกับนักบัญชีวิชาชีพท้องถิ่นของประเทศผู้รับนั้น ๆ

ระเบียบและประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

  1. ระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. 2559
  2. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 3/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
  3. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 4/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
  4. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 5/2560 เรื่อง ค่าคำขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนและค่าใบรับรองของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

การคงไว้ซึ่งใบรับรอง ASEAN CPA

  1. ชำระค่าใบรับรองรายปี ปีละ 2,000 บาท
  2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อความในข้อ 7 ของระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. 2559 

 

 

 

โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 14:48:05
 23471
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์