Popular Posts

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หน้าหลัก ฉบับปรับปรุง คู่มืออธิบาย บทความ/ข่าวสาร

ขั้นตอนการจัดทำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(Due Process)

หนังสือแสดงความคิดเห็น
(Comment Letter)
มาตรฐานการบัญชีไทย และแนวปฏิบัติทางการบัญชี (TAS & Guidance)

            ทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยนั้นจัดทำขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยนั้น จะมีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ถือปฏิบัติของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย สามารถสรุปได้ดังนี้

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันถือปฏิบัติ
  ฉบับปรับปรุง 2560 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ) 1 ม.ค. 2561
  ฉบับปรับปรุง 2559 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ) 1 ม.ค. 2560
  ฉบับปรับปรุง 2558 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ) 1 ม.ค. 2559
  ฉบับปรับปรุง 2557 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ) 1 ม.ค. 2558

ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ IASB ได้ประกาศแล้ว และสภาวิชาชีพอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างมาตรฐานเพื่อนำมาถือปฏิบัตินั้น สามารถสรุปได้ดังนี้

IASB-Work Plan  ร่างมาตรฐาน วันที่คาดว่าจะถือปฏิบัติ
IAS 32 Financial InstrumentsPresentation

ร่าง TAS 32 เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

ม.ค. 2563
IFRS 7 Financial InstrumentsDisclosures

ร่าง TFRS 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

ม.ค. 2563
IFRS 9 Financial Instruments
(See IASB-Work Plan)

ร่าง TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

ม.ค. 2563
IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation

ร่าง TFRIC 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ม.ค. 2563
IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

ร่าง TFRIC 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ม.ค. 2563
IFRS 16 Leases
(See IASB-Work Plan)

ร่าง TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า

ม.ค. 2563
IFRS 17 Insurance Contracts
(See IASB-Work Plan)

ร่าง TFRS 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

ม.ค. 2565
IFRS for SMEs
(See IASB-Work Plan)

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

(อยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวน)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards Board: IASB) นั้น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (See IASB-Work Plan)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผู้ถือปฏิบัติจะต้องนำไปใช้สำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

     1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง): เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ(IFRS) Click

     2. มาตรฐานการบัญชีไทย: เป็นมาตรฐานการบัญชีที่ใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น โดยหลักการของมาตรฐานนั้นอ้างอิงจากหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของประเทศอื่น Click

     3. แนวปฏิบัติทางการบัญชี: เป็นแนวปฏิบัติที่ออกมาใช้เฉพาะในประเทศไทย เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีไม่ได้มีหลักการหรือแนวทางปฏิบัติกำหนดไว้ Click
โพสต์เมื่อ :
20 ต.ค. 2560 9:53:20
 202421
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์