Popular Posts

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงพาณิชย์ www.moc.go.th
กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
กรมสรรพากร www.rd.go.th
กรมการปกครอง www.dopa.go.th
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย  www.bot.or.th
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน www.oag.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย www.oic.or.th
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ www.nacc.go.th
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน www.amlo.go.th
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ www.opdc.go.th
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.fti.or.th
สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย www.thaiechamber.org
สมาคมธนาคารไทย www.tba.or.th
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย www.tva.or.th
สมาคมประกันชีวิตไทย www.tlaa.org
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย www.thaiinvestors.com
สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ www.actap.org
สมาคมนักคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย www.thaiactuary.org
ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) www.accaglobal.com
International Accounting Standards Board of IFRS www.ifrs.org
International Federation of Accountants www.ifac.org
ASEAN Federation of Accountants www.aseanaccountants.org
ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน
(Anti-Bribery Advisory Service: ABAS)
www.nacc.go.th/abas

หน่วยงานสรรพากรในกลุ่มประเทศ ASEAN

Brunei Darussalam (บรูไน ดารุสซาลาม) www.mof.gov.bn/English
Cambodia (กัมพูชา) www.tax.gov.kh/en
Indonesia (อินโดนีเซีย) www.pajak.go.id
Laos (ลาว) www.mof.gov.la/?q=en
Malaysia (มาเลเซีย) www.hasil.org.my
Myanmar (เมียนมา) www.myanmar.com
Philippines (ฟิลิปปินส์) www.bir.gov.ph
Singapore (สิงคโปร์) www.iras.gov.sg
Vietnam (เวียดนาม) www.gdt.gov.vn/wps/portal/english
โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 13:44:30
 5453
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์