สภาวิชาชีพบัญชี เปิดที่ทำการสาขาระยอง และลงนาม MOU ทางวิชาการกับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

            เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่สาม ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาวิชาชีพบัญชี “ได้ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ลงนามโดย รศ. ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันมือพัฒนาและยกระดับวิชาชีพบัญชี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการเชิงวิชาการ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            ในการนี้ หลังจากพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะกรรมการและผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชีได้ร่วมพิธีเปิดที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขาระยอง ร่วมกับ ผศ. ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา ประธานสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปฏิบัติงานในหน้าที่ประธานสำนักงานสาขาระยอง เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการสมาชิกในโซนภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น
            นอกจากนั้น ในวันดังกล่าวยังมีการจัดหลักสูตรอบรมสัมมนา “การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....” ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วชิระ บุณยเนตร คณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริตการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย สภาวิชาชีพบัญชี คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ และคุณสุมาลี โชคดีอนันต์ คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

โพสต์เมื่อ :
10 เม.ย. 2561 15:44:36
 2341
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์