สภาวิชาชีพบัญชี หนึ่งในสมาพันธ์วิชาชีพร่วมเสวนาผนึกกำลังแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
  

 
 

            เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาทนายความ สภาวิชาชีพบัญชี สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สภาเภสัชกรรม สภาการพยาบาล แพทยสภา สัตวแพทยสภา ทันตแพทยสภา ร่วมกันจัดเสวนาเรื่อง ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.... กับผลกระทบต่อประชาชนและวิชาชีพ เนื่องจากเล็งเห็นว่าสภาวิชาชีพทั้ง 11 แห่งนั้น ปัจจุบันกฎหมายของสภาวิชาชีพได้กำหนดหน้าที่ให้รับรองหลักสูตรและปริญญาไว้แล้วตามความแตกต่างกันของลักษณะวิชาชีพ ซึ่งโดยหลักการดังกล่าวย่อมเป็นการปิดช่องว่างระหว่างระบบการศึกษากับระบบวิชาชีพ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเข้าสู่วิชาชีพ และการรับรองของสภาวิชาชีพยังเป็นการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพให้เทียบเท่าตามมาตรฐานสากลด้วย แต่ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาดังกล่าว จะมีผลกระทบทำให้สภาวิชาชีพไม่สามารถทำหน้าที่รับรองหลักสูตรและปริญญาได้อีกต่อไป ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลลาดพร้าว
            โดยที่ผ่านมาสมาพันธ์วิชาชีพได้มีการยื่นข้อเสนอแนะเป็นประเด็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ และชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของวิชาชีพต่าง ๆ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และคณะผู้ร่างกฎหมายมาโดยตลอด แต่ปัจจุบันเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้ตั้งเป็นประเด็นไว้
            สำหรับการเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติที่มีการให้อำนาจกระทรวงอุดมศึกษาในการเป็นหน่วยงานเดียวที่เข้ามาดูแลการรับรองหลักสูตรและปริญญา และให้ถือว่าเป็นการรับรองของสภาวิชาชีพไปโดยปริยายนั้นยังไม่เห็นด้วยในเรื่องดังกล่าว เพราะหน่วยงานไม่สามารถรู้เรื่องของบุคลากรทางวิชาชีพทั้งหมด และเรื่องของวิชาชีพคงเป็นสภาวิชาชีพเท่านั้นที่รู้เรื่องดังกล่าวมากที่สุด ในขณะที่สภาวิชาชีพก็มีบทบาทในเรื่องความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับหลักสากลเพื่อให้เกิดการยอมรับในการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพไทยที่จะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพไทยสามารถทำงานในระดับสากลได้ด้วย ดังนั้นในเรื่องการรับรองหลักสูตรและปริญญายังคงเป็นเรื่องสำคัญที่สภาวิชาชีพต่าง ๆ ควรต้องทำหน้าที่ในส่วนนี้อยู่ต่อไป ท่านสมาชิกที่สนใจสามารถรับทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้เพิ่มเติม ที่นี่ Click >> http://bit.ly/2Ihk13v

โพสต์เมื่อ :
4 พ.ค. 2561 17:40:53
 743
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์