ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561

  

            ตามที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เรียกประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ
วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561
วาระที่ 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....
วาระที่ 7 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
วาระที่ 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ...
วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

            สภาวิชาชีพบัญชี ขอความร่วมมือท่านสมาชิกกรุณาแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ภายในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561  และในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ขอให้ท่านโปรดแสดงบัตรสมาชิก หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายประกอบการลงทะเบียนด้วย

   

 

   

วาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โพสต์เมื่อ :
31 พ.ค. 2561 9:37:38
 6435
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์