งานสัมมนาวิชาการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 (FPO Symposium 2018)

            เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สามและประธานคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี พร้อมกับนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ประจำปี 2561 (FPO Symposium 2018) ที่จัดขึ้นในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีทางการคลัง (Fiscal Techology : FisTech)” ณ โรงแรม ดิแอทธินีโฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ ชูรีคอลเล็คชั่น โฮเทล วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อเป็นเวทีที่ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงนวัตกรรมทางนโยบายและการดำเนินงานของ สศค. ในฐานะหน่วยงานหลักทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีบทบาทในการวิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
            โดยภายในงานได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาเปิดงานในช่วงเช้า และหลังจากนั้น สศค. ได้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “ยกเครื่องข้อมูล ยกคนพ้นจน” ซึ่งเป็นผลงานวิชาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทย และมาตรการต่อยอดจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2560 รวมทั้งการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลังกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้มีรายได้น้อยในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
            สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจดิจิทัล...อนาคตเศรษฐกิจไทย” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเสวนาในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและเอกชนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปฏิรูปการทำงานและการบริการภาครัฐ

โพสต์เมื่อ :
1 ส.ค. 2561 16:32:26
 1065
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์