ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 25/2561 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ 3 - 28 กันยายน พ.ศ. 2561
รายวิชา วันทดสอบ
การบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
การบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
การสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
การสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วิธีการสมัครสอบ

  1. ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.fap.or.th 
  2. ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดทางระบบออนไลน์
  3. ระบบจะกำหนดให้เลือกการชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบผ่านระบบบัตรเครดิต หรือแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านช่องทางการรับชำระเงินตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดโดยอัตโนมัติ
  4. ผู้สมัครสอบครั้งแรก ให้ดำเนินกรอกข้อมูลรับสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.fap.or.th ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทำการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาที่มีสิทธิสอบต่อไป
  5. ต้องดำเนินการชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 3 ถึง 28 กันยายน  พ.ศ. 2561 ภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่  28 กันยายน พ.ศ. 2561 เท่านั้น

***การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด***

ประกาศฉบับที่ 25/2561 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 41(3/2561) Click

ขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ

  • ควรศึกษารายละเอียดของขอบเขตวิชารายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นเอกสารแนบประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 25/2561  เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 41(3/2561)
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ หากผู้สมัครสอบรายใดพบว่ารายวิชาที่เข้ารับการทดสอบไม่ตรงตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยเวลาที่กำหนดสภาวิชาชีพบัญชีจะยึดถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
  • ตรวจสอบหมายเลขห้องสอบได้ 3 วันก่อนวันทดสอบของแต่ละวิชา
  • ในวันทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ
  • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบการเข้าทดสอบ


เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.

ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ 

(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ 

(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

โพสต์เมื่อ :
24 ส.ค. 2561 13:21:48
 30157
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์