สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ ก.ล.ต. จัดหลักสูตร Orientation Course – CFO Focus On Financial Reporting            เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2561 สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดสัมมนาหลักสูตร Orientation Course – CFO Focus On Financial Reporting ต่อเนื่องเป็น รุ่นที่ 6 โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตร Orientation สำหรับ CFO ของบริษัท IPOs ตามประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้บริหารโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ประกอบไปด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่าน ที่มาให้ความรู้เพื่อมุ่งเน้นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ CFO ในการจัดทำรายงานทางการเงิน การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีความซับซ้อนในทางปฏิบัติและผลกระทบที่มีต่อรายงานทางการเงินและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย และการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น มุมมองและประสบการณ์ การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน จัดขึ้น ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 Bangkok สุดท้ายนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหลักสูตรดังกล่าวในรุ่นต่อไปในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 สนใจสมัครเข้าสัมมนา คลิก http://bit.ly/2oJsRvq

โพสต์เมื่อ :
5 ก.ย. 2561 18:09:34
 1659
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์