ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ 3 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562
รายวิชา วันทดสอบ
การบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562
การบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562
การสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562
การสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

วิธีการสมัครสอบ

 1. ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.fap.or.th 
 2. ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดทางระบบออนไลน์
 3. การเลือกสนามสอบส่วนภูมิภาค จะต้องมีผู้สมัครสอบไม่น้อยกว่า 30 คน หากมีผู้สมัครสอบไม่เพียงพอต่อการจัดทดสอบ ผู้สมัครเข้าทดสอบจะต้องมาสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ
 4. ระบบจะกำหนดให้เลือกการชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบผ่านระบบบัตรเครดิต หรือแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านช่องทางการรับชำระเงินตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดโดยอัตโนมัติ
 5. ผู้สมัครสอบครั้งแรก ให้ดำเนินกรอกข้อมูลรับสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.fap.or.th ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทำการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาที่มีสิทธิสอบต่อไป
 6. ต้องดำเนินการชำระเงินตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เท่านั้น

***การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด***

ประกาศฉบับที่ 84/2561 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42(1/2562) Click

ขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ

 • สภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบเพิ่มเติม เช่น ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องมือบอกเวลา นาฬิกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนของตนเองเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น เครื่องคิดเลขกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที และให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น **โปรดศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบโดยละเอียด ในประกาศประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 84/2561 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42(1/2562)**
 • ควรศึกษารายละเอียดของขอบเขตวิชารายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นเอกสารแนบประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 84/2561 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42(1/2562)
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ หากผู้สมัครสอบรายใดพบว่ารายวิชาที่เข้ารับการทดสอบไม่ตรงตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยเวลาที่กำหนดสภาวิชาชีพบัญชีจะยึดถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
 • ตรวจสอบหมายเลขห้องสอบได้ 3 วันก่อนวันทดสอบของแต่ละวิชา
 • ในวันทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ
 • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบการเข้าทดสอบ


เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.

ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ 

(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ 

(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

โพสต์เมื่อ :
27 ธ.ค. 2561 10:36:10
 8367
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์