สภาวิชาชีพบัญชีให้การต้อนรับตัวแทนจากทางสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ (British Embassy)            เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 สภาวิชาชีพบัญชีโดยรศ.ดร.กนกพร นาคทับที กรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี และนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับตัวแทนจากทางสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ (British Embassy) ซึ่งประกอบด้วย Mr.Daniel Benzing (Accounting Standards Manager) Mr.Jay Wee (Finance, Risk & Logistics Manager), Mr.Chayathorn Chanruangvanich (Accounting Standards Expert - Thailand) และ Miss Chalisara Suparat (Prosperity Fund Programme Manager) เพื่อเข้าหารือสำหรับ “South East Asia Financial Markets & Intellectual Property Project” ในเรื่องของกระบวนการ ประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยให้ก้าวสู่สากลต่อไป

โพสต์เมื่อ :
24 ม.ค. 2562 14:05:48
 996
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์