dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศรับสมัครงาน

 ประกาศรับสมัครงาน

     
       สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย จึงต้องการทีมงานที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าระดับสากล สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงขอเชิญผู้ที่พร้อมจะร่วมทีมเข้ามาช่วยกันพัฒนาองค์กรตามตำแหน่งงานที่ประกาศ 
      เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ กำลังขยายงานหากท่านใดมีความยินดีจะมาร่วมงานกับสภาวิชาชีพบัญชีนอกเหนือ จากตำแหน่งงานที่ประกาศ สามารถยื่นใบสมัครเข้ามาได้ทาง 
E-mail: atitaya.ch@fap.or.th 


ตำแหน่งงาน : 
 

1. นักวิชาการด้านการทำบัญชี การวางระบบบัญชี และการบัญชีบริหาร ( 2 อัตรา )

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
 
      จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี 
      - อายุไม่เกิน 45 ปี
      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี MS Office
      - มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ดี
      มีความกระตือรือค้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน
      - มีทัศนคติในทางบวกและเคารพองค์กร
      มีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงพัฒนา
      - มีทักษะในการบริหารจัดการและติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
      - มีประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
        ด้านบัญชี

      - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบบัญชีและการจัดทำบัญชีรวมถึงการควบคุมภายใน
      - มีความรู้ในหลักการบริหารทางบัญชีและการเงิน
      - มีความรู้พื้นฐานในเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      - มีตรรกะในการคิด ชอบค้นคว้า รักการอ่านและการสอน
      - เป็นผู้ตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ  


2. นักวิชาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
 
      จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
      - อายุไม่เกิน 45 ปี
      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี MS Office
      - มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ดี
      มีความกระตือรือค้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน
      - มีทัศนคติในทางบวกและเคารพองค์กร
      มีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงพัฒนา
      - มีทักษะในการบริหารจัดการและติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
      - มีประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ในหน่วยงานที่พัฒนา
        ด้านการศึกษา หรือมีประสบการณ์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านบัญชี

      - มีความรู้ความเข้าใจในระบบและระเบียบการศึกษาเป็นอย่างดี
      - มีความรู้พื้นฐานในข้อบังคับการประกอบวิชาชีพบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      - มีตรรกะในการคิด ชอบค้นคว้า รักการอ่านและการสอน   

   

 

3. เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนมาตรฐานการบัญชี   (1 อัตรา )

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
      อายุไม่เกิน 30 ปี 
      - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
      มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษ
      ชอบการเรียนรู้ ติดต่อประสานงานได้และให้ความช่วยเหลือผู้อื่น     
      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 
      มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน
      ทำงานเป็นทีม รักงานบริการ สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
      
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
      มีทักษะในการจัดการติดต่อสื่อสาร และติดต่อประสานงานได้ดี
      ชอบอ่านหนังสือ มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
      มีตรรกะในการคิด บริหารจัดการ ติดต่อสื่อสาร

 

4. เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับดูแลหน่วยงานการอบรม ( 1 อัตรา )
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
      อายุไม่เกิน 30 ปี 
      - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
      มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษด้านการพูดและเขียน   
      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 
      มีทักษะในการนำเสนอต่อสาธารณชนได้
      มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
      
มีใจรักงานด้านบริการและประชาสัมพันธ์ 
      - สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

5. เจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียน 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      มีใจรักงานบริการ ขยัน ยิ้มแย้มแจ่มใส และติดต่อสื่อสารได้ดี
      มีทักษะการจัดการ มีบุคลิกภาพที่ดี และทัศนคติที่ดี 
      ตรงต่อเวลา มีความอดทน อดกลั้นสูง 
      มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ดี  
      สามาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพูดคุยสื่อสาร 
      สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
      สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
      
มีความละเอียดรอบคอบ
      - สามารถทำงานเป็นทีมได้ และประสานงานต่างๆ ได้
      มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และรับผิดชอบในการทำงาน

 

 

6. เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ (1 ตำแหน่ง) 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      จบการศึกษาปริญญาตรี 
      มีประสบการณ์อย่างน้อย  1-2  ปี 
      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 
      สามารถเขียนรายงานและสื่อสารได้ดี 
      มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ 
      ประสานงานกับทุกส่วนงานได้ดี
      มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส บุคลิกภาพดีและมีความละเอียดรอบคอบ
      
เคยทำงานโครงการที่ต้องพบประสานงาน

 

 

 

 

 1
[Go to top]