dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศรับสมัครงาน

 ประกาศรับสมัครงาน

     
       สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย จึงต้องการทีมงานที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าระดับสากล สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงขอเชิญผู้ที่พร้อมจะร่วมทีมเข้ามาช่วยกันพัฒนาองค์กรตามตำแหน่งงานที่ประกาศ 
      เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ กำลังขยายงานหากท่านใดมีความยินดีจะมาร่วมงานกับสภาวิชาชีพบัญชีนอกเหนือ จากตำแหน่งงานที่ประกาศ สามารถยื่นใบสมัครเข้ามาได้ทาง 
E-mail: atitaya.ch@fap.or.th 


ตำแหน่งงาน : 
 

1. ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
 
      จบการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบัญชี 
      - มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือสอบบัญชี ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
      - มีประสบการณ์ในระดับบริหาร ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
      - มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ สามารถวางแผนจัดลำดับความสำคัญของงานได้
      มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft : Excel Word PowerPoint
 

 

2. ผู้จัดการศูนย์อบรม 

     * ไม่จำกัดคุณสมบัติ
         

          ความรับผิดชอบหลัก : ขับเคลื่อนการจัดอบรมสัมมนาของสภาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้เป็นนักปฏิบัติและมีความรู้ข้ามศาสตร์ ให้เป็นระดับมาตรฐานสากล ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสภาวิชาชีพบัญชีตลอดจนบริหารจัดการงานในศูนย์อบรม ทั้งงานปฎิบัติการอบรม และอบรมสัมพันธ์ ดูแลพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ

  

3 เจ้าหน้าที่การเงิน (แคชเชียร์อบรม ชั่วคราว 7 เดือน) 1 อัตรา 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
      เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ  
      สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้
      ละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบ
      มีความตั้งใจทำงาน
      เรียนรู้งานเร็ว
 4 เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับดูแลหน่วยงานการอบรม 1 อัตรา 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
      - อายุไม่เกิน 30 ปี  
      - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
      สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
      มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
      มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
      - มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบ
      มีการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนางานที่ทำ
      - สามารถทำงานเป็นทีมได้


 

5 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 1 อัตรา 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
      มีประสบการณ์ 1  ปี  
      เพศชาย  อายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป 
      สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office  , Internet ได้
      การสื่อสารเบื้องต้นเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
      มีความรู้พื้นฐานด้านงานช่างเล็กน้อย เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ
      มีจิตสำนึกที่ดีในงานบริการและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
      มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย
      มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ผู้อื่น และมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 

 

6 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (จัดเลี้ยงอบรมประชุม) 1 อัตรา 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
      มีประสบการณ์ 1  ปี  
      เพศหญิง  อายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป 
      การสื่อสารเบื้องต้นเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
      บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
      มีจิตสำนึกที่ดีในงานบริการและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
      มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย
      มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ผู้อื่น และมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
      ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
 
 

 

 

7 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (คนงาน) 1 อัตรา 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
      มีประสบการณ์ 1  ปี  
      เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป 
      การสื่อสารเบื้องต้นเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
      มีความรู้พื้นฐานด้านงานช่างเล็กน้อย เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ
      มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

      มีจิตสำนึกที่ดีในงานบริการและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
      มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย
      มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ผู้อื่น และมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
      ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
 
  

 

8 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการอบรม 1 อัตรา 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
      มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง  
      สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ 
      ละเอียดรอบคอบ
      มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
      เรียนรู้งานเร็ว

      หากใช้โปรแกรม Photoshop และ In-design จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      สามารถทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้ (เป็นครั้งคราว)

 


9
. เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 1 อัตรา 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี บริหาร การจัดการ 
      
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี  
      สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ 
      ละเอียดรอบคอบ มีความอดทนต่อหน้าที่ สามารถทำงานเป็นทีมได้
      งานด้านเอกสาร/ธุรการ/เลขานุการ

 

 

 ขอบเขตงาน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
1
[Go to top]