dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศรับสมัครงาน

 ประกาศรับสมัครงาน

     
       สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย จึงต้องการทีมงานที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าระดับสากล สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงขอเชิญผู้ที่พร้อมจะร่วมทีมเข้ามาช่วยกันพัฒนาองค์กรตามตำแหน่งงานที่ประกาศ 
      เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ กำลังขยายงานหากท่านใดมีความยินดีจะมาร่วมงานกับสภาวิชาชีพบัญชีนอกเหนือ จากตำแหน่งงานที่ประกาศ สามารถยื่นใบสมัครเข้ามาได้ทาง 
E-mail: atitaya.ch@fap.or.th 


ตำแหน่งงาน : 
 

1. ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
 
      จบการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบัญชี 
      - มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือสอบบัญชี ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
      - มีประสบการณ์ในระดับบริหาร ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
      - มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ สามารถวางแผนจัดลำดับความสำคัญของงานได้
      มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft : Excel Word PowerPoint
 

 

2. ผู้จัดการศูนย์อบรม 

     * ไม่จำกัดคุณสมบัติ
         

          ความรับผิดชอบหลัก : ขับเคลื่อนการจัดอบรมสัมมนาของสภาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้เป็นนักปฏิบัติและมีความรู้ข้ามศาสตร์ ให้เป็นระดับมาตรฐานสากล ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสภาวิชาชีพบัญชีตลอดจนบริหารจัดการงานในศูนย์อบรม ทั้งงานปฎิบัติการอบรม และอบรมสัมพันธ์ ดูแลพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ

  

3. นักวิชาการด้านการทำบัญชี การวางระบบบัญชี และการบัญชีบริหาร ( 2 อัตรา )

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
 
      จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี 
      - อายุไม่เกิน 45 ปี
      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี MS Office
      - มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ดี
      มีความกระตือรือค้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน
      - มีทัศนคติในทางบวกและเคารพองค์กร
      มีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงพัฒนา
      - มีทักษะในการบริหารจัดการและติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
      - มีประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
        ด้านบัญชี

      - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบบัญชีและการจัดทำบัญชีรวมถึงการควบคุมภายใน
      - มีความรู้ในหลักการบริหารทางบัญชีและการเงิน
      - มีความรู้พื้นฐานในเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      - มีตรรกะในการคิด ชอบค้นคว้า รักการอ่านและการสอน
      - เป็นผู้ตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ  


4. นักวิชาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
 
      จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
      - อายุไม่เกิน 45 ปี
      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี MS Office
      - มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ดี
      มีความกระตือรือค้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน
      - มีทัศนคติในทางบวกและเคารพองค์กร
      มีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงพัฒนา
      - มีทักษะในการบริหารจัดการและติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
      - มีประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ในหน่วยงานที่พัฒนา
        ด้านการศึกษา หรือมีประสบการณ์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านบัญชี

      - มีความรู้ความเข้าใจในระบบและระเบียบการศึกษาเป็นอย่างดี
      - มีความรู้พื้นฐานในข้อบังคับการประกอบวิชาชีพบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      - มีตรรกะในการคิด ชอบค้นคว้า รักการอ่านและการสอน   

   

 

5 เจ้าหน้าที่การเงิน (แคชเชียร์อบรม ชั่วคราว 7 เดือน) 1 อัตรา 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
      เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ  
      สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้
      ละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบ
      มีความตั้งใจทำงาน
      เรียนรู้งานเร็ว
 6 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ อัตรา 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
      มีประสบการณ์ 2 ปี  
      - เพศชาย อายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป
      สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office
      มีใจรักในงานบริการ
      
มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย
      มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และผู้อื่น
      ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
7
เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนมาตรฐานการบัญชี 1 อัตรา 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี, การเงิน, บริหาร, เศรษฐศาสตร์
      อายุไม่เกิน  30 ปี 
      ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
      มีความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
      ชอบการเรียนรู้ ติดต่อประสานงานได้และให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
      มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน
      ชอบอ่านหนังสือ มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานในภาวะกดดันได้8
ผู้ช่วยนักวิชาการมาตรฐานการบัญชี อัตรา 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป   สาขาการบัญชี 
      อายุไม่เกิน  30 ปี  
      มีประสบการณ์สอบบัญชีอย่างน้อย 1 ปี 
      มีความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
      ชอบการเรียนรู้ ติดต่อประสานงานได้และให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
      มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน
      ทำงานเป็นทีม รักงานบริการ สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
      มีทักษะในการจัดการติดต่อสื่อสาร และติดต่อประสานงานได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

 ขอบเขตงาน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
1
[Go to top]