dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศรับสมัครงาน

 ประกาศรับสมัครงาน

     
       สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย จึงต้องการทีมงานที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าระดับสากล สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงขอเชิญผู้ที่พร้อมจะร่วมทีมเข้ามาช่วยกันพัฒนาองค์กรตามตำแหน่งงานที่ประกาศ 
      เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ กำลังขยายงานหากท่านใดมีความยินดีจะมาร่วมงานกับสภาวิชาชีพบัญชีนอกเหนือ จากตำแหน่งงานที่ประกาศ สามารถยื่นใบสมัครเข้ามาได้ทาง 
E-mail: atitaya.ch@fap.or.th 


ตำแหน่งงาน : 
 

1. นักวิชาการด้านการทำบัญชี การวางระบบบัญชี และการบัญชีบริหาร ( 2 อัตรา )

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
 
      จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี 
      - อายุไม่เกิน 45 ปี
      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี MS Office
      - มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ดี
      มีความกระตือรือค้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน
      - มีทัศนคติในทางบวกและเคารพองค์กร
      มีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงพัฒนา
      - มีทักษะในการบริหารจัดการและติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
      - มีประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
        ด้านบัญชี

      - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบบัญชีและการจัดทำบัญชีรวมถึงการควบคุมภายใน
      - มีความรู้ในหลักการบริหารทางบัญชีและการเงิน
      - มีความรู้พื้นฐานในเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      - มีตรรกะในการคิด ชอบค้นคว้า รักการอ่านและการสอน
      - เป็นผู้ตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ  


2. นักวิชาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
 
      จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
      - อายุไม่เกิน 45 ปี
      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี MS Office
      - มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ดี
      มีความกระตือรือค้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน
      - มีทัศนคติในทางบวกและเคารพองค์กร
      มีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงพัฒนา
      - มีทักษะในการบริหารจัดการและติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
      - มีประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ในหน่วยงานที่พัฒนา
        ด้านการศึกษา หรือมีประสบการณ์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านบัญชี

      - มีความรู้ความเข้าใจในระบบและระเบียบการศึกษาเป็นอย่างดี
      - มีความรู้พื้นฐานในข้อบังคับการประกอบวิชาชีพบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      - มีตรรกะในการคิด ชอบค้นคว้า รักการอ่านและการสอน   

   

 

3. เจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียน 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      มีใจรักงานบริการ ขยัน ยิ้มแย้มแจ่มใส และติดต่อสื่อสารได้ดี
      มีทักษะการจัดการ มีบุคลิกภาพที่ดี และทัศนคติที่ดี 
      ตรงต่อเวลา มีความอดทน อดกลั้นสูง 
      มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ดี  
      สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพูดคุยสื่อสาร 
      สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
      สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
      
มีความละเอียดรอบคอบ
      - สามารถทำงานเป็นทีมได้ และประสานงานต่างๆ ได้
      มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และรับผิดชอบในการทำงาน

  

 

4. ผู้จัดการศูนย์อบรม 

     * ไม่จำกัดคุณสมบัติ
         

          ความรับผิดชอบหลัก : ขับเคลื่อนการจัดอบรมสัมมนาของสภาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้เป็นนักปฏิบัติและมีความรู้ข้ามศาสตร์ ให้เป็นระดับมาตรฐานสากล ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสภาวิชาชีพบัญชีตลอดจนบริหารจัดการงานในศูนย์อบรม ทั้งงานปฎิบัติการอบรม และอบรมสัมพันธ์ ดูแลพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ

  

 

 5เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนมาตรฐานการบัญชี (1 อัตรา) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป   สาขาการบัญชี 
      อายุไม่เกิน  30 ปี
      ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
      มีความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
      ชอบการเรียนรู้ ติดต่อประสานงานได้และให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
      มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน
      ทำงานเป็นทีม รักงานบริการ สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
      มีทักษะในการจัดการติดต่อสื่อสาร และติดต่อประสานงานได้ดี
      มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติในทางบวก เคารพองค์กร
      ชอบอ่านหนังสือ มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
      
มีตรรกะในการคิด บริหารจัดการ ติดต่อสื่อสาร
 6. เจ้าหน้าที่ส่วนอบรม สัญญาจ้าง (1 อัตรา) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      จบการศึกษาปริญญาตรี  
      เพศหญิง
      ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์  
      สามารถใช้ MS OFFICE ได้  เช่น EXCEL 
      ละเอียดรอบคอบ
      มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย
      เรียนรู้งานได้เร็ว
      สามารถทำงานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ได้ (เป็นครั้งคราว) 

 1
[Go to top]