• หน้าแรก

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561

  • หน้าแรก

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561

12 รายการ
ท่านต้องพิจารณาก่อนว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินเป็นเกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่
60 ผู้เข้าชม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะย่อหน้าที่ 94-96
58 ผู้เข้าชม
ในการจัดทำรายงานทางการเงินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า กิจการต้องจัดทำตามมาตรฐานการบัญชี
195 ผู้เข้าชม
หากท่านเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ การรับรู้รายได้จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
347 ผู้เข้าชม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
202 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์