Popular Posts

What's new

ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา

      • เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา หลักสูตรภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 3/61 Download 
      • เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา หลักสูตร เรื่องง่าย ๆ สไตล์งบการเงิน รุ่นที่ 5/61 เอกสารชุดที่ 1 Download และเอกสารชุดที่ 2 Download 

หลักสูตรอบรมสัมมนา

ศ. 30 พ.ย. 61 09.00-16.30 น. ณ โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 Register...
ส. 8 ธ.ค. 61 09.00-16.30 น ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 Register...
พ. 12 ธ.ค. 61 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 Register...
อา. 16 ธ.ค. 61 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 Register...

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์