dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ผู้เข้าทดสอบ article

ผู้เข้าทดสอบ
 

 

ผู้เข้าทดสอบ CPA โปรดทราบ

การปรับปรุงขอบเขตเนื้อหาวิชาในการทดสอบ CPA ในการทดสอบ ครั้งที่ 38 (3/2560)

 

วิชาการสอบบัญชี

ปรับปรุงรายละเอียดที่ต้องศึกษา : โดยปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีจำนวน 7 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1. วิชาการสอบบัญชี 2 

  • มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) – ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
  • มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 (ปรับปรุง)  – ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน
  • มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) – งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ

 

วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

1. วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1

 

หัวข้อและเนื้อหา เอกสารที่ต้องศึกษา
กฎหมายว่าด้วยการบัญชี

4.2 ประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญชี

เพิ่มเติม

4.2.3 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี สำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย พ.ศ. 2559

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เพิ่มเติม

2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ลงวันที่ 10 กันยายน 2559)
3. คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน
4. คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

เพิ่มเติม

3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (ลงวันที่ 4 เมษายน 2560)

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
หมวด 8 การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการมาตรา 238,242-244

2. ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพิ่มเลขที่เพื่อความชัดเจน

2.1 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

2.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช.39/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
2.4 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สจ. 12/2552 เรื่อง การเปิดเผยการถือครองของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีการถือครองของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี

กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

3. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

แก้ไข

3.6 กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3.7 กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

***โปรดศึกษารายละเอียดเนื้อหาวิชาจากเอกสารแนบประกาศสภาวิชาชีพที่ 79/2560 ***

 


 การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เมื่อข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ...  
เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ...  มีผลบังคับใช้ 
Download File

 
ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วิธีการสมัครสอบ

  1. ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.fap.or.th

  2. ผู้สมัครสอบครั้งแรก ให้ดำเนินกรอกข้อมูลรับสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.fap.or.th ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 กันยา 2560 เวลา 17.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทำการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาที่มีสิทธิสอบต่อไป
  3. ผู้ที่เคยสมัครสอบแล้ว ให้ดำเนินการสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.fap.or.th ตามวันรับสมัครสอบ
  4. การชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบครั้งแรกและผู้ที่เคยสมัครสอบ  เมื่อดำเนินการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาแล้ว ระบบจะกำหนดให้เลือกการชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบผ่านระบบบัตรเครดิตหรือแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติเพื่อนำไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  โดยต้องดำเนินการชำระตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น.
    ของวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เท่านั้น

*** การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ 
และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด***

เอกสารประชาสัมพันธ์
 ข้อควรรู้สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอเข้าทดสอบ

 

 

ขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ
         •  วิชาการบัญชี 1

         •  วิชาการบัญชี 2

         •  วิชาการสอบบัญชี 1 

         •  วิชาการสอบบัญชี 1 (ขอบเขตใหม่)

         •  วิชาการสอบบัญชี 2

         •  วิชากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1

         •  วิชากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

         •  วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มทะเบียนผู้รับการทดสอบ 
 แบบคำขอดูสมุด
แบบหนังสืออุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (อท.1)

 
บริการ

Privilege_Member
ตรวจสอบข้อมูล
จำหน่ายหนังสือ
ผู้ฝึกหัดงาน
นิติบุคคล
ผู้สอบบัญชี
ผู้ทำบัญชี
สมาชิก