dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ผู้ฝึกหัดงาน
ผู้ฝึกหัดงาน

ข้อควรรู้ของผู้ฝึกหัดงาน และสมาชิก >>> ผู้ฝึกหัดงานทุกท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และผู้ฝึกหัดงานที่ยังไม่ยื่นรายงานการฝึกหัดงานตามข้อบังคับเดิม ให้ยื่นรายงานต่อสภาฯ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2557  มิฉะนั้น ให้ถือว่าคำขอฝึกหัดงานสิ้นสุดลง คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
แบบฟอร์มงานทะเบียนผู้ฝึกหัดงาน
คำขอแจ้งการฝึกหัดงาน (ผส.1)
 รายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชี (ผส.2), คำรับรองของผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.3)
 
คำขอแจ้งการเปลี่ยนผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.4)

 
บริการ

Privilege_Member
ตรวจสอบข้อมูล
จำหน่ายหนังสือ
ผู้เข้าทดสอบ article
นิติบุคคล
ผู้สอบบัญชี
ผู้ทำบัญชี
สมาชิก