dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
TFRS for SMEs
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม


       
ปัจจุบันคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาถือปฏิบัติ (IFRS for SMEs) ภายใต้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับปรับปรุงปี 2558 (IFRS for SMEs incorporates 2015 Amendment) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561

 


ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
Click

  

ชื่อย่อ ชื่อมาตรฐาน วันที่เผยแพร่ร่าง/รับฟังความคิดเห็น ความคืบหน้า มีผลบังคับใช้ วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
TFRS for SMEs 


ร่างมาตรฐานการรายงานงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม icon


ส.ค.2559
ผ่านความเห็นชอบจาก กกบ. 1 ม.ค. 2561


 
Guidance- NPAEs


ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการต้นทุนการกู้ยืมและรายจ่ายในการพัฒนาสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ icon

ส.ค.2559
ผ่านความเห็นชอบจาก กกบ. 1 ม.ค. 2561


 

 

บทความ/ข่าวสาร/อื่นๆ เกี่ยวกับ TFRS for SMEs

วัน/เดือน/ปี              

บทความ/ข่าวสาร/เอกสารประกอบการสัมมนา/อื่นๆ

ดาวน์โหลด

07/04/2560 เปรียบเทียบให้เห็นภาพกันชัด ๆ ระหว่าง TFRS for SMEs สำหรับกิจการ “NPAEs ที่ซับซ้อน” และ NPAEs “ที่ไม่ซับซ้อน”
01/02/2560 การผ่อนผันและการยกเว้นการถือปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม(TFRS for SMEs)
14/06/2559

TFRS for SMEs ประเด็นสำคัญที่คุณอาจไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่

02/02/2559

NPAEs Real Estate และแล้ววันนี้ก็มาถึง

03/09/2558

มาตรฐานรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) กับการพัฒนาสู่ระดับสากล

ติดตามข่าวสารหลักสูตรอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ TFRS for SMEs ได้ที่หลักสูตรอบรม (Click)