dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
TFRS for SMEs
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม


       
ปัจจุบันคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาถือปฏิบัติ (IFRS for SMEs) ภายใต้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับปรับปรุงปี 2558 (IFRS for SMEs incorporates 2015 Amendment) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561

 


ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
Click

 

ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อมาตรฐาน วันที่เผยแพร่ร่าง/รับฟังความคิดเห็น ความคืบหน้า มีผลบังคับใช้ วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
1 TFRS for SMEs  ร่างมาตรฐานการรายงานงานทางการเงิน
สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
ส.ค.2559 ผ่านความเห็นชอบจาก กกบ. ม.ค. 2561  
2 TFRS for SMEs (บทที่ 35) ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 35
26 เม.ย. 2560 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ม.ค. 2561  
3 อภิธานศัพท์ ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
ภาคผนวก ข (อภิธานศัพท์)
26 เม.ย. 2560 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ม.ค. 2561  
4 Guidance- NPAEs ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้
รายการต้นทุนการกู้ยืมและรายจ่ายในการ
พัฒนาสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
 
ส.ค.2559 ผ่านความเห็นชอบจาก กกบ. ม.ค. 2561  
5 Guidance – IP for NPAEs ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการวัดมูลค่า
ภายหลังการรับรู้รายการและการเปิดเผยข้อมูล
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
25 เม.ย. 2560 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ม.ค. 2561  
6 Guidance- NPAEs ซับซ้อน ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการผ่อนผันการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับกลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่มีโครงสร้างการจัดการที่มีความซับซ้อน (Update 30 พ.ค. 2560) 28 เม.ย. 2560 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ม.ค. 2561  
7 Guidance- NPAEs ไม่ซับซ้อน ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการผ่อนผันและยกเว้นการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับกลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ไม่มีโครงสร้างการจัดการที่มีความซับซ้อน (Update 30 พ.ค. 2560) 28 เม.ย. 2560 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ม.ค. 2561  

  

บทความ/ข่าวสาร/อื่นๆ เกี่ยวกับ TFRS for SMEs


วัน/เดือน/ปี
             

บทความ/ข่าวสาร/เอกสารประกอบการสัมมนา/อื่นๆ

ดาวน์โหลด

29/05/2560 สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องสาหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน
01/02/2560 การผ่อนผันและการยกเว้นการถือปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) (Update 26 พ.ค. 2560)
27/04/2560 การอบรมสัมมนา "ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs 
ไม่ซับซ้อน"
07/04/2560 เปรียบเทียบให้เห็นภาพกันชัด ๆ ระหว่าง TFRS for SMEs สำหรับกิจการ “NPAEs ที่ซับซ้อน” และ NPAEs “ที่ไม่ซับซ้อน”
24/03/2560 TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน เรื่องเก่าในชื่อใหม่ (เหล้าเก่าในขวดใหม่)
27/12/2559 ไขปัญหา? TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน
14/06/2559 TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่มีความซับซ้อน ประเด็นสำคัญที่คุณอาจไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่ (Update 30 พ.ค. 2560)

02/02/2559

NPAEs Real Estate และแล้ววันนี้ก็มาถึง

03/09/2558

มาตรฐานรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) กับการพัฒนาสู่ระดับสากล

ติดตามข่าวสารหลักสูตรอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ TFRS for SMEs ได้ที่หลักสูตรอบรม (Click)