dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
TFRS for SMEs
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม


       
ปัจจุบันคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาถือปฏิบัติ (IFRS for SMEs) ภายใต้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับปรับปรุงปี 2558 (IFRS for SMEs incorporates 2015 Amendment)

 


ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
Click

 


ประกาศ! สภาวิชาชีพบัญชีได้นำร่าง
TFRS for SMEs และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกลับมา
ทบทวนใหม่

      เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีครั้งที่ 2/2560-2563 (2/2560) มีมติให้นำร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ทั้งหมดที่ได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ครั้งที่ 46 (4/2559) และครั้งที่ 47 (1/2560) กลับมาทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาและขอบเขตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอประกาศให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านรับทราบ

หมายเหตุ: สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนโดยคณะกรรมการฯ  โดยท่านสามารถติดตามศึกษาเนื้อหา ขอบเขต และหลักการ รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้

 

ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อมาตรฐาน วันที่เผยแพร่ร่าง/รับฟังความคิดเห็น ความคืบหน้า มีผลบังคับใช้ วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
1 TFRS for SMEs  ร่างมาตรฐานการรายงานงานทางการเงิน
สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
1 ส.ค.2559
และ 26 เม.ย. 2560
อยู่ระหว่างการทบทวนและพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการทบทวนและพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ  
2 Guidance- NPAEs ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการต้นทุนการกู้ยืมและรายจ่ายในการ
พัฒนาสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
 
ส.ค.2559 อยู่ระหว่างการทบทวนและพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการทบทวนและพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ  
3 Guidance – IP for NPAEs ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการวัดมูลค่า
ภายหลังการรับรู้รายการและการเปิดเผยข้อมูล
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
25 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการทบทวนและพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการทบทวนและพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ  

  

บทความ/ข่าวสาร/อื่นๆ เกี่ยวกับ TFRS for SMEs


วัน/เดือน/ปี
             

บทความ/ข่าวสาร/เอกสารประกอบการสัมมนา/อื่นๆ

ดาวน์โหลด

20/06/2560 บทความ ไขปัญหา? TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ตอนที่ 2)
01/02/2560 การผ่อนผันและการยกเว้นการถือปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) (Update 26 พ.ค. 2560)
27/12/2559 ไขปัญหา? TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน
14/06/2559 TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่มีความซับซ้อน ประเด็นสำคัญที่คุณอาจไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่ (Update 30 พ.ค. 2560)

02/02/2559

NPAEs Real Estate และแล้ววันนี้ก็มาถึง

03/09/2558

มาตรฐานรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) กับการพัฒนาสู่ระดับสากล

ติดตามข่าวสารหลักสูตรอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ TFRS for SMEs ได้ที่หลักสูตรอบรม (Click)