dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน >>

 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 
หน้าหลัก
 

ภาพรวมของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

                                                                                                                            วันถือปฏิบัติ

ปีปัจจุบัน (คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปีถัดไป 2017/2560)

o     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2559 (อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำ)

1 Jan 2017

มีผลบังคับใช้ในปี  2016/2559

o     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2558 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ)

1 Jan 2016

มีผลบังคับใช้ในปี 2015/2558

o    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2557 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ) 

1 Jan 2015

คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

o     IFRS 4 Insurance Contracts

o     IFRS 16 Leases

-

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IASB ประกาศใช้แล้ว และสภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างพิจารณาร่างมาตรฐานเพื่อนำมาถือปฏิบัติ

o   IFRS 9 Financial Instrument 

o   ร่าง TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

1 Jan 2019

o   IAS 32 Financial Instruments: Presentation 

o   ร่าง TAS 32 เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

1 Jan 2019

o   IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures

o   ร่าง TFRS 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

1 Jan 2019

o   IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 

o   ร่าง TFRIC 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

1 Jan 2019

o   IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 

o   ร่าง TFRIC 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

1 Jan 2019

o   IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

o   ร่าง TFRS 15 รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า

1 Jan 2019

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IASB อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง

See  IASB-Work plan 2016

หนังสือแสดงความคิดเห็น (Comment letter) ที่นำส่ง IASB แล้ว

o   IAS 1 Classification of liabilities

(See comment letter)

o   IAS 7 Disclosure Initiative

(See comment letter)

o   IFRS 2 Clarifications of Classification and    Measurement of Share-based     
Payment Transactions

(See comment letter)

o   IFRS 15 Effective Date of IFRS 15

(See comment letter)

o   Conceptual Framework for Financial Reporting

(See comment letter)

o   IFRS 10 and IAS 28 Effective Date of Amendments

(See comment letter)

o   IAS 19 and IFRIC14 : Employee Benefits: Premeasurement at a plan
      amendment, curtailment or settlement

(See comment letter)

o   IFRS 15   Clarifications to IFRS 15

(See comment letter)

o   Trustees’ Review of Structure and Effectiveness : Issues for the Review

(See comment letter)

o   Conceptual Framework : IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 6, IAS 1, IAS 8
     IAS 34, SIC-27 and SIC-32

(See comment letter)

o   IAS 12 : Uncertainty over Income Tax Treatments

(See comment letter)

o   IAS 21: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration

(See comment letter)

o   IFRS 9 and IFRS 4 : Financial Instruments with Insurance Contracts

(See comment letter)

o   Annual Improvements to IFRSs 2014–2016 Cycle

(See comment letter)

o   Financial Statements : Practice Statement : Application of Materiality

(See comment letter)

o   IAS 40 : Transfers of Investment Property Proposed amendment

(See comment letter)

o   Trustees’ Review of Structure and Effectiveness : Proposed Amendments 

(See comment letter)

o   IFRS 3 and IFRS 11 :  Definition of a Business and Accounting for 
     Previously Held Interests

(See comment letter)

o   IFRS 9 : Prepayment Features with Negative Compensation 

(See comment letter)


มาตรฐานการบัญชีไทย

ชื่อย่อ

มาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง

วันที่ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา

ฉบับที่ 101

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ฉบับที่ 11 เดิม)

30 ตุลาคม 2549

ฉบับที่ 103

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของ ธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (ฉบับที่ 27 เดิม)

30 ตุลาคม 2549

ฉบับที่ 104

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) (ฉบับที่ 34 เดิม)

20 ธันวาคม 2545

ฉบับที่ 105

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ฉบับที่ 40 เดิม)

ธันวาคม 2546

ฉบับที่ 106

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจ  เฉพาะด้านการลงทุน (ฉบับที่ 42 เดิม)

28 ธันวาคม 2543

ฉบับที่ 107

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (ฉบับที่ 28 เดิม)

28 ธันวาคม 2543

ตีความ-9

การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่องที่ 9 สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี้

พฤศจิกายน 2546

มาตรฐานการบัญชีไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนเลขระบุฉบับเท่านั้น 
เป็นมาตรฐานไทยที่ถือปฏิบัติเดิม


แนวปฏิบัติทางการบัญชี

ชื่อย่อ

เรื่อง

วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา

Insurance .FVTPL

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยในการกำหนดให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

28 พฤศจิกายน 2559

Derecognition

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

10 พฤษภาคม 2559

Bearer plant

แนวปฏิบัติการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลผลิต 
(ถูกยกเลิก*)

พฤศจิกายน 2558

Stock Di

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)

23 กุมภาพันธ์ 2557

Transfer

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน (ถูกยกเลิกโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 5/2559)

17 มกราคม 2556

Building

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด (ถูกยกเลิก*)

พฤษภาคม 2554

Govern

แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล 
(ถูกยกเลิก*)

พฤษภาคม 2554

Under C.

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

26 มิถุนายน 2552

Share

แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ

 

Revalue

แนวปฏิบัติทางการบัญชีการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่
(ถูกยกเลิก*)

พฤษภาคม 2554


 *ถูกยกเลิกโดยมติคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ในการประชุมคร้ังที่ 34/2557-2560 (5/2560)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 

ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ/คำถาม-คำตอบประเด็นทางบัญชี

ชื่อย่อ

เรื่อง

Ex. Classify 
Long Term loans 

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นหนี้สินที่จ่ายคืนเมื่อทวงถาม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

Recognition CIT-BOI

คำถาม-คำตอบ ประเด็นทางด้านการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการภาษีเงินได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร กรณี การนำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

Ex. Adjusting entries 

ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด New!

Share-based
payment

คำถาม-คำตอบ ประเด็นด้านการบัญชีสำหรับรายการการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

Revaluation account - 
TAS 16

การแสดงรายการสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)

Revalue-PPE

คำชี้แจง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่กิจการเคยนำวิธีการตีราคาใหม่และในเวลาต่อได้จัดประเภทรายการใหม่เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

Ex. Rates

คำอธิบายเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

Stock Div

หุ้นปันผล (Stock Dividend)
ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล(Stock Dividend)

Employ Be.

ผลประโยชน์ของพนักงาน
ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ พนักงาน หลังออกจากงาน ฉบับปรับปรุง

Lease Con.

สัญญาเช่า
ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ค่าเช่า/รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงาน

EIR

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
คำชี้แจง ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณดอกเบี้ยตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทน  
ที่แท้จริง

ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปี
ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีค่าธรรมเนียมธนาคาร
ตัวอย่างที่ 3 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีการทยอยจ่ายคืนเงินต้น
ตัวอย่างที่ 4 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและไม่เท่ากันในแต่ละปี