dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot

 

๐ สมาชิกสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านบริการออนไลน์ได้ตลอดทั้งปีด้วยระบบOnline (ยกเว้นการสมัครสอบระยะเวลาเป็นไปตามที่ประกาศสภาฯ กำหนด) และหากท่านสมาชิกใช้บริการด้วยระบบออนไลน์สมาชิกไม่ต้องส่งเอกสารมาทางโทรสาร(Fax) หรือทางไปรษณีย์ต่อสภาวิชาชีพบัญชีอีก คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

๐ สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ก่อนเข้าใช้งานบริการออน์ไลน์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทันสมัยและสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากสภาฯ คลิ๊กเพื่อเข้าระบบบริการออน์ไลน์เพื่อแก้ไขข้อมูล รู้แล้วบอกต่อเพื่อนสมาชิกกันด้วยนะคะ

 
๐ สภาวิชาชีพบัญชี ขอเรียนให้ทราบว่า ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีจำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วยเรื่อง สมาชิกผู้สอบบัญชี ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม และ CPD ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับแล้ว ท่านสามารถอ่านสรุปสาระสำคัญของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีใหม่ได้โดย คลิ๊กที่นี่

   


ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในหลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชี ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะดำเนินการแจ้งชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีให้ท่านโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ ข้อมูลการแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ของท่านในระบบออนไลน์ https://eservice.fap.or.th/fap_registration/index.php

มาแล้ว!! มาแล้ว!! สำหรับหนังสือตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พิมพ์ครั้งที่2 พร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้


 คำถาม-คำตอบ ประเด็นทางด้านการบัญชีสาหรับการรับรู้รายการใบอนุญาตประกอบกิจการจากภาครัฐ
More...


การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Trade in Services: CCS) ครั้งที่ 83 icon
More...


NPAEs Real Estate และแล้ววันนี้ก็มาถึง
More...


FAP Newsletter ฉบับที่ 38
More...


ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 เผยแพร่แล้ว
More...


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
More...


Malaysian Institute of Accountants (MIA) ประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งปรึกษาหารือร่วมกัน
More...


ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “การเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-filing) วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559
More...


เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล icon

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2559
เวลา 09.00-16.30 น.
 สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

More...


Corporate Finance รุ่นที่ 1/59 icon

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2559
เวลา 09.00-16.30 น.
 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)

More...


ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559
เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
More...


งบประมาณเพื่อการวางแผน และทำกำไร รุ่นที่ 1/59

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2559
เวลา 09.00-16.30 น.
 สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

More...
More...

More...