dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot

 


การแจ้งยืนยันการลงลายมือชื่อสำหรับกิจการที่ผู้สอบบัญชีแจ้งไว้ ผู้สอบบัญชีโปรดยืนยันรายชื่อสำหรับงบการเงินที่ท่านได้ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2560 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ตามข้อกําหนดสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ (๑) คลิก ท่านสามารถยืนยันรายชื่อธุรกิจที่ได้แจ้งไว้ ในระบบ คลิก หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี โทร. 02 685 2565 หรือ 2553

 ข่าวมาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560 ล่าสุด! icon
More...


นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีวาระปี 2560-2563 เข้ารับมอบงาน icon
More...


One Day Trip with FAP ตอน “ตามรอย...บ้านของพ่อ” icon
More...


บทความ เลือกอะไรดีระหว่าง Cost Method กับ Equity Method ในงบการเงินเฉพาะกิจการ?
More...


สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16)
More...


สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ รหัส 250 (ปรับปรุง)
More...


ประกาศผลการเลือกตั้ง 2560 icon
More...


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 2/2560
More...


มัลติมีเดียแนะนำ “เส้นทางสู่การเป็นอนุญาโตตุลาการ”
More...


ขอเชิญชวนนักบัญชีไทยเป็นอาสาสมัครในการให้ข้อมูลงานบริการบัญชี กับทีมวิจัยระดับสากล
More...


รายละเอียดการเลือกตั้ง ประจำปี 2560 icon
More...


สภาวิชาชีพบัญชีร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ จัดสัมมนา การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0 พร้อมเปิดตัวหนังสือ COSO 2013 ฉบับแปลเป็นภาษาไทย
More...


แนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำหรับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว รุ่นที่ 1/60 icon

พ.19 ก.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

More...


การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0 icon

พ. 7 มิ.ย. 60 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

More...


เทคนิคการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญ รุ่นที่ 1/60 icon
อา.25 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
More...


เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช.1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 1/60 icon

ศ.30 มิ.ย.60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

More...


ประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 รุ่นที่ 6 icon
อ.-พ.18-19 และ 25-26 ก.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ ห้อง Galleria 2-3 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31
 
More...


ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC ของนักบัญชีไทย รุ่นที่ 1/60 icon

อ. 27 มิ.ย. และ อ. 4, 11, 18 และ 25 ก.ค. 60 เวลา 18.00-20.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

 
More...


รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/60 icon

อ.18 ก.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

More...


โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 16 (หลักสูตรเต็ม 11 วันครึ่ง) icon

ระหว่าง พฤ.- หรือ ส.-อา. 20,21,28 พ.ค. 4,11,17,18,22 มิ.ย. และ 1,2,16,29 ก.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

More...
More...

More...