dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot

  เรียน ท่านสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอยกเลิกการใช้ธนาณัติ
ในการชำระค่าบริการของสภาฯ ท่านสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านบริการออนไลน์ได้โดยคลิ๊กที่
บริการออนไลน์ 

  **ด่วน** รับสมัครแข่งขันนำเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับขีดความสามารถในการแข่งขันของนักบัญชีไทย ในวาระที่จะมีการเปิดเสรีการค้าบริการทางบัญชีในภูมิภาคอาเซียน (AEC) ชิงเงินรางวัล 100,000บาท More info 
 
  ข้อควรรู้ของผู้ฝึกหัดงาน และสมาชิก >>> ผู้ฝึกหัดงานทุกท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และผู้ฝึกหัดงานที่ยังไม่ยื่นรายงานการฝึกหัดงานตามข้อบังคับเดิม ให้ยื่นรายงานต่อสภาฯ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2557
มิฉะนั้น ให้ถือว่าคำขอฝึกหัดงานสิ้นสุดลง
 
คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

  สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอเรียนให้ทราบว่าข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีจำนวน 5 ฉบั ประกอบด้วยเรื่อง สมาชิก ผู้สอบบัญชี ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม และ CPD ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับแล้ว ท่านสามารถอ่านสรุปสาระสำคัญของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีใหม่ได้โดย คลิ๊กที่นี่

  โปรดทราบ เอกสารประกอบการยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จําเป็น กรณีผู้สอบบัญชีไม่ยื่นหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรม(CPD) หรือ ไม่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามจํานวนชั่วโมง หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ยื่นหนังสือภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดล คลิ๊กเอกสาร

 
 
**ประกาศ การยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชี (แบบ ผส.2)สำหรับผู้ฝึกหัดงานทุกท่าน สภาฯ ขอยกเลิกการแนบจดหมายรับรองจากลูกค้าทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..
  สำหรับการสมัครสอบตั้งแต่ครั้งที่ 27(1/2557) เป็นต้นไป ผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชีและบัตรประจำตัวสอบ(บัตรฯ)แล้ว ไม่ต้องแนบรูปถ่าย และบัตรฯ มาพร้อมกับคำขอสมัครสอบ เว้นแต่ผู้ที่ไม่มีบัตรฯ ให้แนบรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

 คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ รหัส 1000 – ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน
More...


ประกาศผลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 “Thailand Accounting Challenge 2013”
More...


งานชี้แจงการเตรียมพร้อม และซักซ้อมการปฏิบัติตาม TSQC 1 icon
More...


คำถามที่พบบ่อย FAQ เกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1)
More...


The Latest Global Knowledge, Resources and News from the Gateway icon
More...


ร่างกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน(ปรับปรุง 2557)
More...


ก้าวสู่ AEC อย่างมั่นใจ icon
  2013-04-18
วันพุธที่ 30
เมษายน 2557
เวลา 09.00-16.30 น. 
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

More...


ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/57 icon
  2013-04-03

วันศุกร์ที่ 
16 พฤษภาคม  2557
09.00-17.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 
ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)

 

More...


ชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 5 ฉบับ และ Update TFRS ปัจจุบันและอนาคต icon
  2013-04-03
วันศุกร์ที่ 
25 เมษายน 2557
09.00-16.30 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สุขุมวิท 21

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม
More...


เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล รุ่นที่ 1/57 icon
  2013-01-24
วันเสาร์ที่
17 พฤษภาคม  2557
09.00-16.30 น. 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
More...
More...

More...