dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot

 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในเรื่องการประชาสัมพันธ์ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับท่านสมาชิกให้ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี สภาฯ ขอความร่วมมือสมาชิกในการ Update ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อผ่านระบบออนไลน์ โดยท่านสมาชิกเข้าไปที่ www.fap.or.th เลือกเมนูบริการออนไลน์ หัวข้อระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี หรือ Click

 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 81/ 2560 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 37 (2/2560) icon
More...


ขอเชิญทำบุญร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในโอกาสครบรอบ 12 ปี
More...


ประกาศ! สภาวิชาชีพบัญชีได้นำร่าง TFRS for SMEs และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง กลับมาทบทวนใหม่
More...


ข่าวมาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560 ล่าสุด!
More...


สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมมือกับ ก.ล.ต. จัดหลักสูตร Orientation Course CFO Focus on Financial reporting ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 icon
More...


สภาฯ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย สำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าร่วมระหว่างประเทศในประเทศไทย icon
More...


สำรองที่นั่ง One Day trip with FAP Ep.2 ล่องเรือเพลิน เดินชม..วังบางขุนพรหม
More...


ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนา “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง" icon
More...


ข่าวดี! สภาวิชาชีพบัญชีจัด Orientation Course สำหรับ “สมุห์บัญชี”
More...


สภาวิชาชีพบัญชี จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอบรมจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีรายใหม่
More...


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ (Self-Study CPD) ครั้งที่ 3/2560
More...


สภาวิชาชีพบัญชีร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 102 ปี
More...


การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2/60 icon

ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย. 7-8 และ 29 ต.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

More...


Financial Model 1-Fundamentals of Finance รุ่นที่ 3/60 icon

ศ.-ส. ที่ 13-14 ต.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

More...


Financial Model 2-Feasibility Study รุ่นที่ 3/60 icon
อา.15 ต.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21
More...


XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล รุ่นที่ 2/60 icon

ศ. 29 ก.ย. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

More...


M-Score ดัชนีชี้วัด...? งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์ รุ่นที่ 2/60 icon
อา. 29 ต.ค.60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
More...


บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/60 icon

ส.ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

 
More...


ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC ของนักบัญชีไทย รุ่นที่ 2/60 icon

พ. 1, 8, 15, 22 และ 29 พ.ย. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

More...


แนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำหรับสำนักงานสอบบัญชี รุ่นที่ 1/60 icon

พฤ. 21 ก.ย. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

More...
More...

More...