dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot

 

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน icon
More...


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ Focus group ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า icon
More...


ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้ง นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพแต่ละด้าน รายละเอียดและใบสมัคร icon
More...


สภาวิชาชีพบัญชี ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช icon
More...


สภาวิชาชีพบัญชี ขอเลื่อนการเปิดรับสมัครทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)
More...


เชิญชวนเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพสอบบัญชี icon
More...


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
More...


อนาคตของเราร่วมกันมุมมองอุตสาหกรรม: อนาคตของการเรียนรู้เป็นมืออาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ" รายงาน 2017 (Our Future Together Industry Perspectives: Future of Professional Learning and Entrepreneurship, Report 2017)
More...


สภาวิชาชีพบัญชี จัดทำจุลสาร “รวมหลักสูตรอบรมสัมมนา”
More...


เปรียบเทียบให้เห็นภาพกันชัด ๆ ระหว่าง TFRS for SMEs สำหรับกิจการ “NPAEs ที่ซับซ้อน” และ NPAEs “ที่ไม่ซับซ้อน”
More...


ประกาศรายชื่อทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 16 ทีม การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 1
More...


สภาวิชาชีพบัญชี บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที ให้กับมูลนิธิกระจกเงา
More...


ดาวน์โหลดเอกสารอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน (e-filing) icon

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
More...


เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 1/60 icon
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
More...


โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I รุ่นที่ 1/60 icon
ระหว่างวันที่ 4,11,14-15,17,24 มิ.ย. และ 23 ก.ค. 60  เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท21
More...


ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 1/60 icon

พ.-พฤ.ที่ 14-15 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

 

More...


เทคนิคการสร้างระบบงานที่ดี รุ่นที่ 1/60 (หลักสูตรเต็ม 4 วัน) icon
วัน พฤ.-ศ.ที่ 15-16 และ 22-23 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-16.30 น. เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ ห้องบุษราคัม ชั้น L โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24
 
More...


XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล รุ่นที่ 1/60 icon

อ. 13 มิ.ย. 60  เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

 
More...


อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิตด้วย Material Flow Cost Accounting รุ่นที่ 2/60 icon

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  เวลา 09.00-16.30 น. ณ สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

 

More...


โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 16 (หลักสูตรเต็ม 11 วันครึ่ง) icon

ระหว่าง พฤ.- หรือ ส.-อา. 20,21,28 พ.ค. 4,11,17,18,22 มิ.ย. และ 1,2,16,29 ก.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

More...
More...

More...