dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot

 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในเรื่องการประชาสัมพันธ์ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับท่านสมาชิกให้ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี สภาฯ ขอความร่วมมือสมาชิกในการ Update ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อผ่านระบบออนไลน์ โดยท่านสมาชิกเข้าไปที่ www.fap.or.th เลือกเมนูบริการออนไลน์ หัวข้อระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี หรือ Click

 ประกาศ! สภาวิชาชีพบัญชีได้นำร่าง TFRS for SMEs และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง กลับมาทบทวนใหม่
More...


ข่าวมาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560 ล่าสุด!
More...


สภาวิชาชีพบัญชี สาขาเชียงใหม่ จัดหลักสูตร "มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ" icon
More...


สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขาเชียงใหม่จัดหลักสูตร "สรุปสำคัญของมาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับใหม่: TFRS 9 และ TFRS 15" icon
More...


ขอเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง IFRS Adoption and Financial Report Quality: Regional and International Experiences for Local PIEs and SMEs ณ เวียงจันทน์ ประเทศลาว ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 icon
More...


ประกาศรายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountants: ASEAN CPA) จำนวน 89 คน และรับใบรับรองการขึ้นทะเบียน ASEAN CPA icon
More...


สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018”
More...


ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 38(3/2560) icon
More...


งานสัมมนา "นักลงทุนอิสระและกรรมการอิสระ : ตัวแทน และ ที่พึ่งพา" จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี
More...


สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมมือกับ ก.ล.ต. จัดหลักสูตร Orientation Course CFO Focus On Financial Reporting ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3
More...


สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16) ครั้งที่ 2
More...


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ (Self-Study CPD) ครั้งที่ 4/2560
More...


ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ icon

ส. 1ุ6 ธ.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

More...


ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 3/60 icon

พ.-พฤ.ที่ 20-21 ธ.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

More...


บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค AEC (ปรับปรุง 2016) รุ่นที่ 4/60 icon
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 วลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21
More...


Financial Model 1-Fundamentals of Finance รุ่นที่ 4/60 icon

ศ.-ส. ที่ 22-23 ธ.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

More...


แนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำหรับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว รุ่นที่ 3/60 icon
พฤ. 14 ธ.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
More...


ความเสี่ยงและการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk and IT Governance) รุ่นที่ 4 icon

ส.ที่ 16 ธ.ค. เวลา 09.00-16.30 น. อา.ที่ 17 ธ.ค. เวลา 09.00-12.15 น. ห้องพลอยไพลิน โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ห้วยขวาง

 
More...


Financial Statements Review for Internal Auditors รุ่นที่ 3/60 icon

พ. 20 ธ.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

More...


สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 icon

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

More...
More...

More...