dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ “ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2557 และฉบับที่มีการจัดทำใหม่ (TAS 1, TAS 34, TAS 19, TFRI 2, TFRI 14, TFRI 20)” ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่
31 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ได้ที่นี่  
Download File
 สภาวิชาชีพบัญชี ขอแจ้งเตือนให้ท่านสมาชิกดำเนินการเพื่อมิให้สถานภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ดังนี้ (1) ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPD (2) ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชี และ (3) ชำระค่าบำรุงสมาชิกของผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี!!! คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 สมาชิกสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านบริการออนไลน์ได้ตลอดทั้งปีด้วยระบบOnline (ยกเว้นการสมัครสอบระยะเวลาเป็นไปตามที่ประกาศสภาฯ กำหนด) และหากท่านสมาชิกใช้บริการด้วยระบบออนไลน์สมาชิกไม่ต้องส่งเอกสารมาทางโทรสาร(Fax) หรือทางไปรษณีย์ต่อสภาวิชาชีพบัญชีอีก คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 สมาชิกที่ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี และการสมัครทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและบัตรเครดิตตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557 เป็นต้นมา สามารถพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์สภาฯ โดยสามารถตรวจสอบสถานะและพิมพ์ใบเสร็จโดยทำตามขั้นตอน >>  คลิ๊กที่นี่ 

 สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ก่อนเข้าใช้งานบริการออนไลน์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทันสมัยและสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากสภาฯ
คลิ๊กเพื่อเข้าระบบบริการออนไลน์เพื่อแก้ไขข้อมูล รู้แล้วบอกต่อเพื่อนสมาชิกกันด้วยนะคะ!!!

  สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอเรียนให้ทราบว่าข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีจำนวน 5 ฉบั ประกอบด้วยเรื่อง สมาชิก
ผู้สอบบัญชี ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม และ CPD ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับแล้ว ท่านสามารถอ่านสรุปสาระสำคัญของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีใหม่ได้โดย คลิ๊กที่นี่

 
 
**ประกาศ การยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชี (แบบ ผส.2)สำหรับผู้ฝึกหัดงานทุกท่าน สภาฯ ขอยกเลิกการแนบจดหมายรับรองจากลูกค้าทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..
  สำหรับการสมัครสอบตั้งแต่ครั้งที่ 27(1/2557) เป็นต้นไป ผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชีและบัตรประจำตัวสอบ(บัตรฯ)แล้ว ไม่ต้องแนบรูปถ่าย และบัตรฯ มาพร้อมกับคำขอสมัครสอบ เว้นแต่ผู้ที่ไม่มีบัตรฯ ให้แนบรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

 ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 29 (3/2557) icon
วันที่ 28/10/2014   16:27:05
More...


นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว icon
วันที่ 28/10/2014   13:54:11
More...


LICPA and ACCA Conference & AFA Council Meeting ครั้งที่ 116 ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 ณ เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว icon
วันที่ 29/10/2014   16:55:53
More...


สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จัดทำใหม่และปรับปรุง 2557 ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปี 2558 เป็นต้นไป icon
วันที่ 27/10/2014   15:04:16
More...


ประกาศผลการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย –DipTFR
วันที่ 21/10/2014   09:19:02
More...


ภาพบรรยากาศทำบุญครบรอบ 10 ปี วันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 22/10/2014   18:06:35
More...


โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) ครั้งที่ 7 ม.ธนบุรี
วันที่ 21/10/2014   10:41:12
More...


ตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
วันที่ 14/10/2014   09:45:15
More...


โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 11 (หลักสูตรเต็ม 11 วันครึ่ง) icon

ส.-อา 1-2,8-9
15-16,22-23
29-30 พฤศจิกายน
และ 13-14 ธันวาคม 2557 

09.00-16.30 น.
  อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

More...


เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2/57 icon

วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557
เวลา 09.00-16.30 น.
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)

More...


Download เอกสารเพิ่มเติม TFRS for NPAEs รุ่นที่ 3/57 icon
วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557
เวลา 09.00-17.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)
More...


เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช.1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2/57 icon

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557
เวลา 09.00-16.30 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)

More...
More...

More...