dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี..ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

 

 

การประชุมใหญ่สามัญ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560

 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เรียกประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
(คลิกดูแผนที่)

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีขอความร่วมมือท่านสมาชิกกรุณาแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ทางระบบออนไลน์ที่ www.fap.or.th และในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ขอให้ท่านโปรดแสดงบัตรสมาชิก หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายประกอบการลงทะเบียนด้วย

วาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559

 


 


 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี