dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักบัญชีจาก Philippine Institute of Certified Public Accountants (PICPA) Chapter Pampanga ประเทศฟิลิปปินส์

        เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2560 คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธานคณะอนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย คณะอนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ คุณภาสิน จันทรโมลี คณะอนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ และดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา ผู้จัดการส่วนต่างประเทศ ให้การต้อนรับ คุณ Ennalyn D. Limin ประธานสาขา Pampanga ของ PICPA  ผู้บริหารสาขา Pampanga และนักบัญชีจากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 32 คน โดย ดร.สุวัจชัย ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และต่อด้วยการบรรยายเกี่ยวกับสภาวิชาชีพบัญชีและประเด็นใหม่ๆ สำหรับนักบัญชีในประเทศไทย พร้อมกันนี้ทางฟิลิปปินส์ร่วมแนะนำองค์กรวิชาชีพบัญชี PICPA สาขา Pampanga ต่อจากนั้นได้มีการเดินเยี่ยมชมอาคารและการทำงานภายในสำนักงานสภาวิชาชีพบัญชี
 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี