dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
เชิญประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ
และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน

ตามที่นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสามัญโดยที่ประชุมใหญ่ จะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ตามมาตรา 23  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อ 7 ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 5) ตามลำดับ ในวันที่ 17 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 นั้น

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญฯ) ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เลขที่ 60 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (คลิกแผนที่) เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้  ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 4) ข้อ 14 กำหนดให้สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ และสมาชิกต้องแสดง บัตรประจำตัวประชาชน”  หรือ หลักฐานการเป็นสมาชิก  พร้อมทั้งบัตรแสดงตนอื่นที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้เพื่อใช้ในการแสดงตน และเป็นหลักฐานในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 
เลือกตั้ง