dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาฯ จัดหลักสูตรฟรี! Working Paper for Better Corruption Prevention

     วันนี้ (25 พ.ค. 2560) สภาวิชาชีพบัญชี จัดอบรมสัมมนา การเตรียมตัวผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน Working Paper for Better Corruption Prevention ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ห้อง 6AB สุขุมวิท 21 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 600 คน

     การสัมมนาในช่วงแรกเป็นการบรรยาย เพื่อชี้แจงขั้นตอนหลักในการเตรียมตัวขอหรือต่อใบรับรอง โดยคุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในช่วงที่สองเป็นการเสวนาในหัวข้อ ประสบการณ์ของ CAC เกี่ยวกับการตรวจเอกสารขอรับรองและชี้แจงแนวทางภาพรวมในการจัดทำกระดาษทำการกับวิทยากรอีกสองท่าน โดย คุณวารุณี ปรีดานนท์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี และ Partner ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และคุณวิไลพร อิทธิวิรุฬห์ หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบ สำนักงาน อีวาย

     และในช่วงสุดท้ายเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ถาม-ตอบ ข้อสงสัยต่าง ๆ  ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการอบรมสัมมนาครั้งนี้แล้ว สภาฯ จะเผยแพร่วิดีโอการจัดอบรมครั้งนี้ผ่านช่องทางต่างๆ ของสภาฯ ให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี