dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้

     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในปี 2561 เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้กว่า 300 คน

     โดยการสัมมนาในวันนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้รับเกียรติจากคุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ซึ่งได้มีการเพิ่มคำชี้แจงและให้ตัวอย่างเกี่ยวกับการพิจารณาผลแตกต่างชั่วคราว และการประเมินกำไรทางภาษีสำหรับงวดอนาคตให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยต้องไม่รวมผลกระทบที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงการถือปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหลักการพิจารณาผลแตกต่างชั่วคราว เพื่อช่วยให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เตรียมความพร้อมก่อนมาตรฐานฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ พร้อมกันนี้จะได้รับฟังความคิดเห็นและประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

     การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินความเพียงพอของกำไรทางภาษีในอนาคตให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งธุรกิจต้องทบทวนความเพียงพอของกำไรทางภาษีในอนาคตสำหรับการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตามขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

     ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ >>>
ได้ที่ คลิก

 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี