dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 37 (2/2560)

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 

ครั้งที่  37 (2/2560)ดูประกาศคลิกที่นี่

 


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ 
CPA ครั้งที่ 37 (2/2560)


วันทดสอบ วิชา
การบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาใหม่)
การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาเดิม)
การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โปรดตรวจสอบหมายเลขห้องสอบล่วงหน้า 3 วันก่อนวันทดสอบแต่ละวิชา

 

     ผู้เข้ารับการทดสอบCPA ครั้งที่ 37(2/2560)โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและรายวิชาที่เข้ารับการทดสอบ  หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 - 685 2500 หรือ 02-6852529 - 30 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  ภายในวันที่  14 มิถุนายน พ.ศ.  2560  หากเลยเวลาที่กำหนดสภาฯ จะยึดถือตามประกาศรายชื่อและรายวิชาที่ประกาศนี้

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี