dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ จัดสัมมนา การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0 พร้อมเปิดตัวหนังสือ COSO 2013 ฉบับแปลเป็นภาษาไทย

 

      เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. มาบรรยายในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี บรรยายในหัวข้อ การสร้างระบบงานเพื่อรับมือกับความเสี่ยงใหม่

     นอกจากนี้ยังมีการเสวนาการควบคุมภายใน ยุค
Thailand 4.0 ในหัวข้อ การควบคุมภายในในมุมมองของผู้กำกับดูแล, Trend ของการควบคุมภายในในในยุค Thailand 4.0, ความท้าทายในการปฏิบัติหน้าที่และการปรับตัวต่อความคาดหวังใหม่ของ Stakeholder จากวิทยากรผู้ทรงวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ คุณวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สายประสิทธิภาพองค์กร สำนักงาน ก.ล.ต. คุณอนุวัฒน์ จงยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  คุณฉันทนา สืบสิน นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  คุณวารุณี ปรีดานนท์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี และ Partner PwC ด้านการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน และคุณศิริพร วุฒิกุล รองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้กว่า 400 คน

     นอกจากนั้น สภาวิชาชีพบัญชีและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ COSO 2013 ฉบับแปลเป็นภาษาไทย เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการทำให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจกรอบการควบคุมภายในอย่างทั่วถึง ตลอดจนนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการตีพิมพ์ คาดว่าจะเผยแพร่สิ้นเดือนมิถุนายนนี้

 


 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี