dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
มัลติมีเดียแนะนำ “เส้นทางสู่การเป็นอนุญาโตตุลาการ”

 

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ได้รับเชิญจากสำนักอนุญาโตตุลาการ สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมให้เข้าร่วมอบรม เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นอนุญาโตตุลาการ: Become an Arbitrator  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นสืบเนื่องจากทางสถาบันอนุญาโตตุลาการต้องการเผยแพร่เส้นทางสู่อาชีพ อนุญาโตตุลาการให้แก่ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจากการร่วมโครงการนี้จึงทำให้ทราบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีก็เป็นหนึ่งในสาขาอาชีพที่สามารถเป็นอนุญาโตตุลาการได้ สภาวิชาชีพบัญชีขอเผยแพร่วิดีโอแนะนำสำนักอนุญาโตตุลาการ รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินกระบวนการพิจารณาเบื้องต้น  เพื่อเป็นข้อมูลสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่สนใจก้าวสู่การเป็นอนุญาโตตุลาการ”  สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์เชิงลึก อาทิ การเป็นอนุญาโตตุลาการต้องคุณสมบัติอย่างไรบ้าง? และขั้นตอนการเข้าสู่เส้นทางอาชีพนี้ต้องทำเช่นไร?  สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดทำในรูปแบบบทความใน FAP Newsletter ต่อไป เพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้น โปรดติดตามค่ะ

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี