dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
คำถาม-คำตอบ (Q&A) และตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หน้าหลัก   ฉบับปรับปรุง   คู่มืออธิบาย   บทความ/ข่าวสาร

 

   

 

         ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี โดยคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดช่องทางสำหรับการส่งคำถามของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ทางอีเมล์
academic-fap@fap.or.th ซึ่งเป็นการตอบคำถามลักษณะเชิงอ้างอิงหลักการจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้สมาชิกสามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางบัญชีสำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไปในวงกว้าง

           นอกจากนี้ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี โดยคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการจัดทำคำถาม-คำตอบเพิ่มเติม รวมถึงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ สำหรับประเด็นข้อหารือหรือกรณีศึกษาที่ส่งผลกระทบกับสมาชิกและบุคคลทั่วไปในวงกว้าง เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง


 
Add