dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การสัมมนาพิจารณ์
หน้าหลัก   ฉบับปรับปรุง   คู่มืออธิบาย   บทความ/ข่าวสาร

 

   

 

 

             สืบเนื่องจากขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Due process) มีกระบวนการทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน โดยหนึ่งในขั้นตอนของการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้น คือ “การจัดสัมมนาทำความเข้าใจ หรือสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ซึ่งเป็นขั้นตอนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนั้นๆ อาทิเช่น ผู้ทำบัญชี/
เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ประกอบการ/เจ้าของบริษัท นักวิเคราะห์ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน (
Chief Financial Officer) ผู้บริหาร (Chief Executive Officer) เป็นต้น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนั้นๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น


หมายเหตุ: ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ที่ 
Click

ในการนี้สภาวิชาชีพบัญชีจึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการสัมมนาพิจารณ์ไว้ที่หน้าเว็บไซต์นี้ ได้แก่
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ เอกสารประกอบการสัมมนา ภาพบรรยากาศการสัมมนาพิจารณ์ รวมถึง
สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานงานทางการเงิน เพื่อง่ายและสะดวกกับผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมถึง
ผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ

สรุปการจัดสัมมนาพิจารณ์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับ

 วัน/เวลา/สถานที่  สัมมนาพิจารณ์เรื่อง  วันที่เผยแพร่  ดูเพิ่มเติม
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16)
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ต.ค. 2560 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 6/11/2560 Click
ภาพบรรยากาศ “การจัดสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16)” 2/11/2560 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16)” 10/10/2560 Click
 วันที่ 12 มิ.ย. 2560 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 17/07/2560  Click
ภาพบรรยากาศ “การจัดสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16)”  12/06/2560  Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16)”  05/06/2560  Click
ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ (TAS 12)
 วันที่ 31 พ.ค. 2560 
เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้  17/07/2560  Click
ภาพบรรยากาศ “การสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 
12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้
 01/06/2560  Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ภาษีเงินได้”
 23/05/2560  Click
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน
วันที่ 26 พ.ค. 2560 
เวลา 09.00 – 12.15 น. 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีย้ำ TFRS for SMEs ไม่ต่างจากมาตรฐานเดิมของ NPAEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน 26/05/2560 Click
ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน 26/05/2560 Click
วันที่ 27 เม.ย. 2560
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องสาหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน
29/05/2560 Click
ภาพบรรยากาศ “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs 
สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”
27/04/2560 Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs 
ไม่ซับซ้อน
25/04/2560 Click
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15)
ครั้งที่ 2: วันที่ 24 เม.ย. 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
29/05/2560  
Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “Focus group ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่
15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า”
20/04/2560 Click
ครั้งที่ 1: วันที่ 9 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “Focus group ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่
15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า”
09/06/2559  
Click
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
 รวม 3 ครั้ง สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9,TFRS 7 และ TAS 32)  29/05/2560  Click
 รวม 3 ครั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ “Preparation of Financial Instruments ขั้นตอนสำคัญ (Due Process) ที่คุณไม่ควรมองข้าม!”  06/03/2560  Click
 

ครั้งที่ 3: วันที่ 28 มี.ค. 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

(สำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัยและกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน)
 

ภาพบรรยากาศ การสัมมนาพิจารณ์ Focus group “ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) : สำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน  28/03/2560  Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) สำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัยและกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน”  21/03/2560  Click

  ครั้งที่ 2: วันที่ 14 มี.ค. 2560
เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องภัทรรวมใจ ชั้น 2
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ถนนสามเสน
 

(สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงิน)


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “ร่าง TFRS 9 (กลุ่มธุรกิจการเงิน)”
08/03/2560 Click
 ครั้งที่ 1: วันที่ 20-21 ธ.ค. 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่)

ภาพบรรยากาศ การจัดสัมมนาพิจารณ์ “สร้างความพร้อมเกี่ยวกับ
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน”
 21/12/2559  Click
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) : สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงิน”
 16/11/2559  Click
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ (TFRIC 12)
วันที่ 29 ก.ย.2559
  เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง 1601 อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “Focus group เกี่ยวกับการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ (สำหรับกิจการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม)” 27/09/2559  
Click
 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มงบการเงินรวม “Pack 5” ฉบับปรับปรุง 2559 ซึ่งประกอบด้วย
      - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ (TAS 27)
      - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (TAS 28)
      - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม (TFRS 10)
      - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน (TFRS 11)
      - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น (TFRS 12)

วันที่ 28 มิ.ย. 2559
เวลา 09.00-12.15 น. 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “ร่างมาตรฐานกลุ่มงบการเงินรวม "Pack 5" (ปรับปรุง 2559)” 28/06/2559 Click
วันพุธที่ 10 ก.ย. 2557 ณ ห้องประชุม 1601 (Auditorium) ชั้น 16 อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Focus Group for New Concept of Consolidation and Joint Arrangement (Pack 5) 10/09/2557  Click
 วันอังคาร-วันพุธที่ 25-26 มี.ค. 2557
เวลา 9.00
17.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
ภาพบรรยากาศ การสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการายงาน
ทางการเงิน 6 ฉบับ
 26/03/2557   Click
ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 105 และ 107 (ปรับปรุง 2559) ดังนี้
      - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (TAS 104)
      - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน (TAS 105)
      - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 107)
วันที่ 25 มิ.ย. 2559
เวลา
09.00-12.15 น. ณ ห้อง 1101
ชั้น
11 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา “ร่างมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 104  105 และ 107 (ปรับปรุง 2559)” 25/06/2559  Click
ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
วันที่ 30 พ.ย. 2558
เวลา 9.00 – 10.30 น.

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี