dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
คำถาม-คำตอบเพิ่มเติมรวมถึงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ สำหรับประเด็นข้อหารือหรือกรณีศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกและบุคลทั่วไปในวงกว้าง
หน้าหลัก   ฉบับปรับปรุง   คู่มืออธิบาย   บทความ/ข่าวสาร

 

   

 

 

เกี่ยวข้องกับ
คำถาม-คำตอบ เรื่อง
เดือนที่เผยแพร่
คำถาม-คำตอบสำหรับประเด็นข้อหารือหรือกรณีศึกษา
Recognition CIT-BOI
คำถาม-คำตอบ เรื่อง ประเด็นทางด้านการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการภาษีเงินได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร กรณี การนำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 15/08/2559
TFRS for NPAEs คำถาม-คำตอบ เรื่อง เกี่ยวกับการแก้ไขรายการข้อผิดพลาดปี 2558 สำหรับผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชีและผู้ประกอบการ พฤษภาคม 2559
TAS 38 คำถาม-คำตอบ ประเด็นทางด้านการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการใบอนุญาตประกอบกิจการจากภาครัฐ 08/02/2559
Share-based payment
คำถาม-คำตอบ เรื่อง ประเด็นด้านการบัญชีสำหรับรายการการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 

ธันวาคม 2558

 

ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจสำหรับประเด็นข้อหารือหรือกรณีศึกษา
Ex. Classify Long Term loans
ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นหนี้สินที่จ่ายคืนเมื่อทวงถาม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
21/04/2560
Ex. Adjusting entries
ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด 30/04/2559
TFRIC 12, TSIC 19 คำอธิบายเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ
22/04/2559
Revaluation account - TAS 16
ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ เรื่อง การแสดงรายการสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
21/12/2558
Revalue-PPE
คำชี้แจง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่กิจการเคยนำวิธีการตีราคาใหม่และในเวลาต่อได้จัดประเภทรายการใหม่เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
31/08/2558
Ex. Rates
คำอธิบายเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
-
Stock Div
หุ้นปันผล (Stock Dividend)
ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (Stock Dividend)
-
Employ Be.
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ พนักงาน หลังออกจากงาน ฉบับปรับปรุง
-
Lease Con.
สัญญาเช่า
ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ค่าเช่า/รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงาน
-
EIR
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
คำชี้แจง ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณดอกเบี้ยตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทน 
ที่แท้จริง
ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปี
ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีค่าธรรมเนียมธนาคาร
ตัวอย่างที่ 3 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีการทยอยจ่ายคืนเงินต้น
ตัวอย่างที่ 4 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและไม่เท่ากันในแต่ละปี
-Add