dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ข่าวสารด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หน้าหลัก   ฉบับปรับปรุง   คู่มืออธิบาย   บทความ/ข่าวสาร

 

   

 

 

วันที่เผยแพร่ ข่าวสารเรื่อง ดูเพิ่มเติม
02/10/2560 การประชุม World Standard-setters Conference 2017 Click
28/10/2560 มาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุง 2560 (จำนวน 56 ฉบับ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว Click
20/07/2560 ประกาศ! สภาวิชาชีพบัญชีได้ถอนร่าง TFRS for SMEs และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง กลับมาทบทวนใหม่ Click
21/06/2560 ข่าวมาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560 ล่าสุด! Click
05/06/2560 VDO งานสัมมนา "การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs" Click
05/06/2560 VDO งานสัมมนา “TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน..ไม่ยากอย่างที่คิด” Click
31/03/2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดสัมมนา การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs" Click
20/02/2560 การประชุม The 8th Annual AOSSG Meeting 29-30 November 2016, New Zealand Click
17/02/2560 สภาวิชาชีพบัญชีให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Curtin ประเทศออสเตรเลีย Click
09/02/2560

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมมือกับ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดอบรม ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

Click
01/02/2560 การผ่อนผันและการยกเว้นการถือปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) (Update 26 พ.ค. 2560) Click
01/12/2559 สรุปประเด็นจากการประชุม World Standard-Setter Meeting 2016 Click
25/11/2559 ประกาศด่วน : มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
เลื่อนวันมีผลบังคับใช้จากเดิมวันที่
1 มกราคม 2560 เป็น 1 มกราคม 2561 
Click
31/10/2559 สภาวิชาชีพบัญชียกระดับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสู่ IFRS Click
22/09/2559 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำคณะผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเทศภูฏาน
เดินทางเข้าเยี่ยมชมสภาวิชาชีพบัญชี
Click
01/07/2559 แจ้งยกเลิก!! โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ 
(
Train the trainer) รุ่นที่ 5
Click
14/06/2559 National Accounting Council ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบสภาวิชาชีพบัญชี Click
01/06/2559 สภาวิชาชีพบัญชี ได้มอบหนังสือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ปรับปรุง 2558) ฉบับรวมเล่ม 1 และ 2 ให้กับสถาบันการศึกษา กว่า 123 สถาบัน Click
17/05/2559 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ร่วมกับ 2 องค์กร จัดสัมมนาเรื่อง "ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่" Click
13/05/2559 สภาวิชาชีพบัญชี จัดทำคลิปมัลติมีเดีย ขั้นตอนการทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน "Due Process"
เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิก
Click
29/02/2559 ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ที่ผ่านโครงการอบรม Train the Trainer
รุ่นที่ 4
Click
26/01/2559 ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา "การเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)
วันศุกร์ที่
29 มกราคม พ.ศ. 2559
Click
26/04/2559 Asian Corporate Governance Association เข้าพบนายกสภาสวิชาชีพบัญชี Click
11/03/2559 สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “Thailand IFRS Conference 2016” ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 Click
10/03/2559 งานแถลงข่าว ก้าวสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบและงานสัมมนา
Thailand IFRS Conference 2016
Click
01/03/2559 รับสมัครเข้าสัมมนา เรื่อง"การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียว"
รุ่นที่ 3
Click
01/03/2559 เอกสารประกอบการสัมมนาการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียว Click
12/02/2559 3 หน่วยงานยืนยันความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียว Click
06/01/2559 นายกสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็น..ต่อการจัดทำบัญชีชุดเดียวดีอย่างไร Click
28/09/2558 แบบสอบถาม เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(
TFRS for SMEs) มาถือปฏิบัติ
Click
07/08/2558 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Post-test โครงการ Train the trainer รุ่นที่ 4 (Module 2) Click
27/07/2558 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Post-test โครงการ Train the trainer รุ่น 4 (Module 1) Click
29/06/2558 โครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับสำหรับอาจารย์ ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer) รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 – 1 สิงหาคม 2558 Click
27/06/2558 เอกสารประกอบการสัมมนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินและทิศทางมาตรฐานการสอบบัญชี
ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พร้อมดาวน์โหลด
Click
04/05/2558 LICPA เข้าเยี่ยมชมสภาวิชาชีพบัญชี Click
30/11/2557 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จัดทำใหม่และปรับปรุง 2557 ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปี 2558 เป็นต้นไป Click
28/11/2557 นายกสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ IFRS Advisory Council Click
08/08/2557 ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ผ่านการทดสอบ โครงการ Train the trainer รุ่นที่ 3 Click
24/07/2557 IASB completes reform of financial instruments accounting Click
18/07/2557 “ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ผ่านการทดสอบ โครงการ Train the trainer รุ่นที่ 2" Click
04/07/2557 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ทุกฉบับ : สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี รุ่นที่ 2/57 Click
01/07/2557

Clip สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(
TRFS for SMEs)

Click
01/07/2557 Slide ประกอบการสัมมนา TFRS for SMEs ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 Click
27/06/2557 ภาพบรรยากาศงานอบรม In-House Training หลักสูตร "ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2557"
แก่บมจ.ธนาคารกรุงไทย
Click
05/06/2557 ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 2 Click
07/06/2557 การสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรการบัญชีและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานการที่ปรับปรุงใหม่ Click
02/06/2557

พิธีเปิดโครงการอบรม Train the trainer รุ่นที่ 2

Click
05/06/2557

โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับปี 2557 Understand Each TFRS

Click
29/05/2557 ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ที่ผ่านโครงการอบรม Train the Trainer รุ่นที่ 1 Click
23/05/2557

ภาพบรรยากาศงานอบรม In-House Training ให้กับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ช่อง 3)

Click
20/05/2557

งานอบรมสัมมนา “Functional Currency for Executives”

Click
07/05/2557 งานอบรมสัมมนา สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด" Click
30/04/2557 ร่างกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) Click
25/04/2557 การชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 5 ฉบับและ Update TFRS ปัจจุบันและอนาคต Click

09/04/2557

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) Click
04/2557

IFRS for SMEs Update

Click
24/01/2557 ข้อมูลการนำ IFRS มาใช้ ของประเทศสมาชิกอาเซียน Click
01/2557

IFRIC Update Newsletter—January 2014

Click
01/2557

Where to obtain IFRS for SMEs materials

Click
07/2556

สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จัดทำใหม่และปรับปรุง 2555 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

Click
08/07/2556 ความคืบหน้าการจัดทำและปรับปรุงร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน Click
30/05/2556 การจัด Outreach Meeting ร่วมกับ IASB ที่ UK Click
04/2556 ทิศทางในการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย Click
09/04/2556 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการบัญชี (ASAF) จัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจ Click
07/03/2556 แนวทางในการรับรู้ผลขาดทุนจากการให้สินเชื่อที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(Expected credit loss approach) Click
21/02/2556 คำอธิบายเกี่ยวกับประเด็นหลัก 10 ประการที่มักมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ IFRSs Click
13/02/2556 IASB เผยแพร่บทแรกของเอกสารเพื่อการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่ เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม Click
11/10/2556 คำถาม-คำตอบ ประเด็นทางด้านการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยการแลกหุ้น  Click
26/12/2555 คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี(กกบ.) พิจารณาอนุมัติแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  Click
28/11/2555 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เสนอการปรับปรุงข้อกำหนดของ IFRS 9 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า Click
22/11/2555 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เผยแพร่ข้อเสนอในการปรับปรุงข้อกำหนดของ IAS 28 ส่วนที่เกี่ยวกับการใช้วิธีส่วนได้เสียสำหรับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิอื่น Click
20/11/2555 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เผยแพร่ข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมภายใต้โครงการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจำปี (Annual improvements project) Click
12/11/2555 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) จัดให้มีการประชุมเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับภาระในการเปิดเผยข้อมูลที่มากเกินไป Click
07/09/2555 IASB เผยแพร่ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง Click
09/2555 การจัดทำตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ Click
25/04/2555 IFRS Foundation ร่วมกับ XBRL International, Inc จะจัดการประชุมสัมมนา IFRS Taxonomy Annual Convention 2012 Click
27/01/2555 IASB และ FASB ตกลงที่จะร่วมกันหาแนวทางในการลดความแตกต่างเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน Click
01/2555 สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 Click
     
     

 
Add