dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
FAP Newsletter ด้านมาตรฐานการรายงานการเงิน
หน้าหลัก   ฉบับปรับปรุง   คู่มืออธิบาย   บทความ/ข่าวสาร

 

   

 

ฉบับที่ ประจำเดือน เรื่อง อ่านบทความ
ฉบับที่ 57 กันยายน 2560
ทักทายเปิดเล่มโดย...รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล Click
ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยสู่มาตรฐานการายงานทางการเงินระหว่างประเทศ Click
มาทำความรู้จักกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยกันเถอะ Click
ฉบับที่ 55
กรกฎาคม 2560

สัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

Click
TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน Click
ฉบับที่ 54 มิถุนายน 2560 TFRS for SMEs ปี 2561 ใครได้รับประโยชน์ Click
ฉบับที่ 53 พฤษภาคม 2560 Update ข่าวสารด้านมาตรฐานการบัญชี ทักทายเปิดเล่ม
โดย.. รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
Click
ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นหนี้สินที่จ่ายคืน
เมื่อทวงถามตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
Click
ใครคือ... NPAEs ที่ซับซ้อน และ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน Click
ฉบับที่ 52 เมษายน 2560

TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน - เรื่องเก่าในชื่อใหม่
(เหล้าเก่าในขวดใหม่) -

Click
ฉบับที่ 50 กุมภาพันธ์ 2560 ไขปัญหา? TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน  Click
ฉบับที่ 49 มกราคม 2560 The Return of Equity Method ในงบการเงินเฉพาะกิจการกลับมาอีกแล้วเหรอเนี่ย Click
ฉบับที่ 48 ธันวาคม 2559 World Standard-Setters Meeting 2016 Click
ฉบับที่ 47 พฤศจิกายน 2559 การผ่อนผันและการยกเว้น การถือปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
Click
ฉบับที่ 46 ตุลาคม 2559 IFRS 16 สัญญาเช่า Click
มาตรฐานใหม่ 3 ฉบับ เพื่อก้าวให้ทันกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
Click
ฉบับที่ 45 กันยายน 2559 Forward Contract กับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ตอนที่ 2 Click
ฉบับที่ 44 สิงหาคม 2559 รู้ก่อน พร้อมก่อน! มาตรฐาน ฯ ปรับปรุงใหม่ 2559 Click
ค่าความนิยมนั้น สำคัญไฉน
โดย.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์
Click
ฉบับที่ 43 กรกฎาคม 2559 Forward Contract กับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง Click
ฉบับที่ 42 มิถุนายน 2559 Update ข่าวสารด้านมาตรฐานการบัญชี ทักทายเปิดเล่ม
โดย.. รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
Click
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม Thailand Conference 2016 ตอนสุดท้าย Click
ฉบับที่ 41 พฤษภาคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีขั้นตอนการจัดทำอย่างไร? Click
คำถาม-คำตอบ ประเด็นทางด้านการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการใบอนุญาตประกอบกิจการจากภาครัฐ Click
ฉบับที่ 40 เมษายน 2559 สรุปสาระสำคัญจากการประชุม Thailand Conference 2016 Click

รายการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า..มีที่มีทางเสียที

Click
TRAIN The Trainer โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี
ทั่วประเทศ
Click
ฉบับที่ 39 มีนาคม 2559 คำถาม-คำตอบ เรื่อง ประเด็นการบัญชีสำหรับรายการ share-based payments Click
ฉบับที่ 38 กุมภาพันธ์ 2559 NPAEs Real Estate และแล้ววันนี้ก็มาถึง.. Click
ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ การแสดงรายการสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
Click
ฉบับที่ 37 มกราคม 2559

มาตรฐานรายงานทางการเงินว่าด้วยเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

Click
ฉบับที่ 36 ธันวาคม 2558 สัญญาเช่าฉบับใหม่ ไม่ง่ายอย่างที่คิด!! Click
ฉบับที่ 35 พฤศจิกายน 2558 มารู้จัก คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กันเถอะ Click
ฉบับที่ 34 ตุลาคม 2558 ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง TFRS for SMEs Click
ฉบับที่ 33 กันยายน 2558 เงินที่นำส่งรัฐ (Levies) ปฏิบัติอย่างไร? ให้ตรงกับการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (ตอนที่ 2)
Click
ฉบับที่ 32 สิงหาคม 2558 โครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer) รุ่นที่ 4 Click
เงินที่นำส่งรัฐ (Levies) ปฏิบัติอย่างไร? ให้ตรงกับการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (ตอนที่ 1) 
Click
รู้ก่อน พร้อมก่อน! กับมาตรฐานฯ ปรับปรุงใหม่ 2558 (ตอนที่ 3) Click
ฉบับที่ 31 กรกฏาคม 2558 รู้ก่อน พร้อมก่อน! กับมาตรฐานฯ ปรับปรุงใหม่ 2558 (ตอนที่ 2) Click
ฉบับที่ 30 มิถุนายน 2558 รู้ก่อน พร้อมก่อน! กับมาตรฐานฯ ปรับปรุงใหม่ 2558  Click
ฉบับที่ 29 พฤษภาคม 2558 ทักทายเปิดเล่ม - แผนการปรับปรุงและประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดย.. รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
Click
ฉบับที่ 28 เมษายน 2558 ทักทายเปิดเล่ม - การจัดทำมาตรฐานฯ โดย.. รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ Click
ฉบับที่ 24 ธันวาคม 2557 PACK 5 ก้าวใหม่ของการรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท Click
ฉบับที่ 22 ตุลาคม 2557 อนาคตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย Click
ฉบับที่ 20 สิงหาคม 2557 ข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย Click
ฉบับที่ 19 กรกฎาคม 2557

ขอแนะนำหนังสือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่!

Click
ฉบับที่ 18 มิถุนายน 2557 ทักทายเปิดเล่ม โดย.. รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ Click
ฉบับที่ 15 มีนาคม 2557 การจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยในปี 2557 Click
ฉบับที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 การจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย Click
ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2556 โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ
(
Train the Trainer)
Click
ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2556 แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน Click
ฉบับที่ 4 เมษายน 2556 ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย Click
ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ได้เวลาเดินหน้า... ทักทายเปิดเล่ม โดย.. รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ Click
ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย Click
ฉบับที่ 1 มกราคม 2556 ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย Click

 
Add