dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนาวิชาชีพสอบบัญชี

เมื่อต้นเมษายน 2560 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีเชิญชวนผู้สนใจเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพสอบบัญชี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ทำวิจัยหลายท่านนำเสนอโครงร่างวิจัยทั้งสิ้น 7 โครงร่าง โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะทำงานพิจารณาขอบเขตและแนวทางการจัดทำวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาของวิชาชีพสอบบัญชีได้คัดเลือกโครงร่างที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพสอบบัญชี 4 โครงร่าง ดังนี้สภาวิชาชีพบัญชีจะให้การสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว สำหรับทุนวิจัยที่จะสนับสนุนจะอิงตาม “อัตราค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการวิจัยและส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย” ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติว่าด้วยแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานเพื่อการวิจัยและส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี