dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
คณะผู้บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาชีพบัญชีร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้บริหารระดับสูง  ได้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารกับ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยการเข้าร่วมพบปะในครั้งนี้ ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกันเพื่อส่งเสริมและผลักดันวิชาชีพบัญชีให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี