dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ขอเชิญชวนนักบัญชีไทย ผู้บริหารทางด้านบัญชี ร่วมทำแบบสอบถามในการศึกษาข้อมูลของASEAN

 

       
 
สภาวิชาชีพบัญชี ขอเชิญชวนนักบัญชีทุกด้าน (บัญชี สอบบัญชี ภาษีอากร วางระบบ บัญชีบริหาร นักการศึกษา) ผู้บริหารทางด้านบัญชี ร่วมทำแบบสอบถามออนไลน์ [click] เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการบัญชี ความท้าทาย และความก้าวหน้าของการให้บริการด้านบัญชีในประเทศไทย เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยร่วมกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ ตามโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก ASEAN Federation of Accountants (AFA) โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 19.00 น. ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง  

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี