dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (คนงาน)

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (คนงาน)

ลำดับ รายละเอียดงาน
1 ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ตามใบ Function งาน

2 จัดเตรียมพัสดุอุปกรณ์ตามใบ Function งานที่ได้รับแจ้ง

3

งานประจำวัน เช่น เปลี่ยนหนังสือพิมพ์ รดน้ำต้นไม้ จัดเตรียมน้ำดื่มประจำชั้น

4

ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครบถ้วน และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

5

ร่วมรับผิดชอบดูแลพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

6

สอดส่องดูแลพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อสภาฯ

7 ให้ความความมือ ช่วยเหลืองานส่วนรวม กิจกรรมต่างๆของสภาฯ รวมถึงงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 
Add