dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
คำถาม-คำตอบ (Q&A) ประจำเดือน ปี 2559

 ปี 2559

สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการเพิ่มคำถาม-คำตอบประจำเดือน ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ตามตารางดังนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหัวข้อต่างๆ Click!

เดือน หัวข้อ เกี่ยวกับเรื่อง
ธันวาคม เครื่องมือทางการเงิน - หลักการรับรู้รายการและวิธีการบันทึกบัญชีของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures)
พฤศจิกายน การบันทึกบัญชีทั่วไป - การบันทึกบัญชีล้างผลขาดทุนสะสม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สอบถามวิธีการบัญชี และ ภาษีที่ถูกต้อง
ตุลาคม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - แนวทางการบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานสั้น
รายได้ - แนวทางการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายได้ของศูนย์อาหาร
สินค้าคงเหลือ - สอบถามวิธีการบัญชี และ ภาษีที่ถูกต้อง
กันยายน การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - วิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของตราสารทุน
การบันทึกบัญชีทั่วไป - การรายงานทางการเงินของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
งบการเงินรวม - ผลกระทบและการจัดทำงบการเงินรวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ปรึกษาเกี่ยวกับวันที่ควรดำเนินการคำนวณค่าเสื่อมราคา