dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ขอบเขตงาน เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการอบรม

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการอบรม

ลำดับ รายละเอียดงาน
 1 บริหารจัดการหลักสูตรที่รับผิดชอบ
2 จัดทำรายงานผลการจัดอบรมรายเดือนต่อคณะที่รับผิดชอบ
3 จัดทำฐานข้อมูลในแต่ละหลักสูตรเพื่อใช้ในการดำเนินงาน เช่น บันทึกอนุมัติ , ประมาณการค่าใช้จ่าย , ค่าตอบแทน , จัดทำข้อมูลของCPD , จัดทำหนังสือขออนุเคราะห์เชิญวิทยากร , จัดทำหนังสือขอบคุณวิทยากร , ดำเนินการจัดอบรม , สรุปประเมินผล
4

ประสานงานกับวิทยากร

5 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมลงใน WebSite ของสภาวิชาชีพบัญชี
6 Update Icon ของส่วนปฏิบัติการอบรมใน WebSite ของสภาวิชาชีพบัญชี

 
Add