dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หน้าหลัก
หน้าหลัก   ฉบับปรับปรุง   คู่มืออธิบาย   บทความ/ข่าวสาร
 


    ทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยนั้นจัดทำขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยนั้น จะมีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ถือปฏิบัติของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย สามารถสรุปได้ดังนี้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
วันถือปฏิบัติ
1 ม.ค. 2561
1 ม.ค. 2560
1 ม.ค. 2559
1 ม.ค. 2558

 

   
         ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ IASB ได้ประกาศแล้ว และสภาวิชาชีพอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างมาตรฐานเพื่อนำมาถือปฏิบัตินั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
 

 IASB-Work Plan  ร่างมาตรฐาน วันที่คาดว่าจะถือปฏิบัติ
  • IAS 32 Financial InstrumentsPresentation
ม.ค. 2562
  • IFRS 7 Financial InstrumentsDisclosures
ม.ค. 2562
ม.ค. 2562
  • IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
ม.ค. 2562
  • IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
ม.ค. 2562
ม.ค. 2562
ม.ค. 2563
  • ร่าง TFRS 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
ม.ค. 2565
(อยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวน)

 
     มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards Board: IASB) นั้น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่(See IASB-Work Plan)
 


     มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผู้ถือปฏิบัติจะต้องนำไปใช้สำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

     1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง): เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ(IFRS) (Click)

     2. มาตรฐานการบัญชีไทย: เป็นมาตรฐานการบัญชีที่ใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น โดยหลักการของมาตรฐานนั้นอ้างอิงจากหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของประเทศอื่น (Click)

     3. แนวปฏิบัติทางการบัญชี: เป็นแนวปฏิบัติที่ออกมาใช้เฉพาะในประเทศไทย เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีไม่ได้มีหลักการหรือแนวทางปฏิบัติกำหนดไว้ (Click)

 
Add