dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมงานสัมมนากฎหมายวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินและปัญหาเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีส่งผู้แทน นายบวร ศะศิงาม ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนกฎหมาย เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง กฎหมายวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินและปัญหาเร่งด่วนที่สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ร่วมกับ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี โดยการสัมมนาครั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนให้มี  พ.ร.บ. การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งพ.ร.บ. ดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ประเมินมีความเป็นมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพยิ่งขึ้นต่อไป

   

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี