dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาฯ สาขาเชียงใหม่ จัดสัมมนาหลักสูตร “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSOERM”

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดสัมมนาหลักสูตร “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSOERM” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี