dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 38 (3/2560)

 


กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ 1 - 29 กันยายน 2560
รายวิชา วันทดสอบ
การบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาใหม่)
การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาเดิม)
การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วิธีการสมัครสอบ

  1. ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.fap.or.th

  2. ผู้สมัครสอบครั้งแรก ให้ดำเนินกรอกข้อมูลรับสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.fap.or.th ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทำการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาที่มีสิทธิสอบต่อไป

  3. ผู้ที่เคยสมัครสอบแล้ว ให้ดำเนินการสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.fap.or.th ตามวันรับสมัครสอบ

  4. การชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบครั้งแรกและผู้ที่เคยสมัครสอบ  เมื่อดำเนินการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาแล้ว ระบบจะกำหนดให้เลือกการชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบผ่านระบบบัตรเครดิตหรือแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติเพื่อนำไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยต้องดำเนินการชำระตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เท่านั้น

***การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด***


ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ

  • ควรศึกษารายละเอียดของขอบเขตวิชารายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับ       วิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นเอกสารแนบประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 79/2560  เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่  38(3/2560)
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้  หากผู้สมัครสอบรายใดพบว่ารายวิชาที่เข้ารับการทดสอบไม่ตรงตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยเวลาที่กำหนดสภาวิชาชีพบัญชีจะยึดถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
  • ตรวจสอบหมายเลขห้องสอบได้ 3 วันก่อนวันทดสอบของแต่ละวิชา
  • ในวันทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ
  • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบการเข้าทดสอบ

เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.

ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

 

ประกาศฉบับที่ 79/2560 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ครั้งที่ 38 (3/2560) คลิก

 
 ขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ
         •  วิชาการบัญชี 1

         •  วิชาการบัญชี 2

         •  วิชาการสอบบัญชี 1 

         •  วิชาการสอบบัญชี 1 (ขอบเขตใหม่)

         •  วิชาการสอบบัญชี 2

         •  วิชากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1

         •  วิชากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

         •  วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ 
(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ 
(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี