dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอบรมจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีรายใหม่

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอบรมจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีรายใหม่ ครั้งที่ 11 โดยมีผู้สอบบัญชีรายใหม่เข้าร่วมพิธีจำนวน 68 ราย โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวแสดงความยินดีและมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแก่ผู้สอบบัญชีรายใหม่ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

      ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวได้มีการเตรียมความพร้อมโดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สอบบัญชีรายใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และชี้แจงเรื่องข้อบังคับและข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ เหรัญญิกและประธานคณะทำงานพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และคุณกฤติยา อธิวิทวัส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี